Stockmanns bolagsstämma 2020

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2020 hålls onsdagen den 18 mars 2020 kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors.


Anmälan till bolagsstämman

Bolagsstämmohandlingar

• Kallelse till bolagsstämman
• Stockmann Oyj Abp:s belöningspolicy för ledningen
• Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2019
• Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

 

Aktieägares rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämman

En aktieägare har enligt aktiebolagslagen rätt att få ett ärende som ankommer på bolagstämman upptaget till behandling på stämman, om aktieägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen. Aktieägares eventuella begäran om upptagande av ärende på agendan för Stockmanns ordinarie bolagsstämma 2020 skulle vara bolaget tillhanda senast 31.1.2020 kl. 16.00. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut bör skickas skriftligen till adressen Stockmann Oyj Abp, Juridiska ärenden, PB 220, 00101 Helsingfors.

Ett förslag till styrelsens sammasättning bereds i aktieägarnas nomineringsutskott. Till utskottet hör representanter utsedda av de enligt röstmängd fyra största aktieägarna samt styrelseordförande som expertmedlem. Närmare information och utskottets sammansättning