Stockmanns bolagsstämma 2020

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 4 juni 2020 kl. 14.00 i Roschier Advokatbyrå Ab:s utrymmen i Helsingfors, adress Kaserngatan 21 A. Bolagets aktieägare och deras ombud kan delta i bolagsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Man kan inte delta på platsen för bolagsstämman. Instruktioner för aktieägarna finns i kallelse.

Bolagets styrelse har fattat beslut om ett särskilt mötesförfarande i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen för att begränsa spridningen av Covid-19 pandemin och som godkänts av riksdagen fredagen den 24 april 2020. Bolaget har fattat beslut om att skrida till de åtgärder som lagen möjliggör för att bolagsstämman ska kunna hållas på ett förutsägbart sätt och för att säkerställa bolagets aktieägares, anställdas och övriga intressenters hälsa och säkerhet.

Stockmann Oyj Abp
Styrelsen

 

Anmälan till bolagsstämman och röstning

Tidigare anmälan till bolagsstämman som skulle ha hållits onsdagen den 18 mars 2020 anses inte utgöra anmälan till denna bolagsstämma.

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan anmäla sig och rösta på förhand gällande vissa punkter på föredragningslistan under tiden måndagen den 11 maj 2020 kl. 10.00 – torsdagen den 28 maj 2020 kl. 14.00.

Anmälan till bolagsstämman

 

Bolagsstämmohandlingar

Kallelse till bolagsstämman
• Stockmann Oyj Abp:s belöningspolicy för ledningen
• Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2019
• Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden
• Revisionsberättelse (på finska)
• Bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen
• Styrelsens förslag till återval av revisorer
• Styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinst
• Förändring till aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse
Förhandsröstningsblankett
• Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsen konstituerande möte

• Bolagsstämmans protokoll (på finska)
• Bilaga 1 till bolagsstämmans protokoll (på finska)
• Bilaga 2 till bolagsstämmans protokoll (på finska)
• Bilaga 3 till bolagsstämmans protokoll (på finska)
 

Aktieägares rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämman

En aktieägare har enligt aktiebolagslagen rätt att få ett ärende som ankommer på bolagstämman upptaget till behandling på stämman, om aktieägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen. Aktieägares eventuella begäran om upptagande av ärende på agendan för Stockmanns ordinarie bolagsstämma 2020 skulle vara bolaget tillhanda senast 31.1.2020 kl. 16.00. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut bör skickas skriftligen till adressen Stockmann Oyj Abp, Juridiska ärenden, PB 220, 00101 Helsingfors.

Ett förslag till styrelsens sammasättning bereds i aktieägarnas nomineringsutskott. Till utskottet hör representanter utsedda av de enligt röstmängd fyra största aktieägarna samt styrelseordförande som expertmedlem. Närmare information och utskottets sammansättning