Stockmanns bolagsstämma 2019

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2019 hölls torsdagen den 21 mars 2019 kl. 14 i Finlandiahuset i Helsingfors. 


 

Bolagsstämmohandlingar

 

Aktieägares rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämman

En aktieägare har enligt aktiebolagslagen rätt att få ett ärende som ankommer på bolagstämman upptaget till behandling på stämman, om aktieägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen. Aktieägares eventuella begäran om upptagande av ärende på agendan för Stockmanns ordinarie bolagsstämma 2019 skulle vara bolaget tillhanda senast 28.1.2019 kl. 16.00. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut bör skickas skriftligen till adressen Stockmann Oyj Abp, Juridiska ärenden, PB 220, 00101 Helsingfors.

Ett förslag till styrelsens sammasättning bereds i aktieägarnas nomineringsutskott. Till utskottet hör representanter utsedda av de enligt röstmängd fyra största aktieägarna samt styrelseordförande som expertmedlem. Närmare information och utskottets sammansättning