Beräkningsgrunder för nyckeltal

Vinst före skatter
rörelsevinst + finansiella intäkter - finansiella kostnader

Avkastning på eget kapital, %
100 x räkenskapsperiodens vinst / eget kapital + minoritetsintresse (genomsnittligt under året)

Avkastning på sysselsatt kapital, %
100 x vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader / sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital
balansomslutning - latent skatteskuld samt övriga räntefria skulder (genomsnittligt under året)

Kapitalomsättningshastighet
omsättning / balansomslutning - latent skatteskuld samt övriga räntefria skulder (genomsnittligt under året)

Lagrets omsättningshastighet
365 / lagrets omloppstid

Soliditet, %
100 x eget kapital + minoritetsintresse / balansomslutning - erhållna förskott

Nettoskuldsättningsgrad, %
100 x räntebärande främmande kapital - likvida medel / eget kapital sammanlagt

Räntebärande nettoskuld
räntebärande främmande kapital - likvida medel och räntebärande fordringar

Resultat/aktie, emissionsjusterad
vinst före skatter - minoritetsandel - inkomstskatter / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt (utan de av bolaget ägda egna aktier)

Eget kapital/aktie, emissionsjusterad
eget kapital - fond för egna aktier / emissionsjusterat antal aktier på bokslutsdagen (utan de av bolaget ägda egna aktier)

Dividend/aktie, emissionsjusterad
dividend/aktie justerad med inverkan av aktieemissionerna

Dividend/resultat, %
100 x dividend/aktie / resultat/aktie

Kassaflöde/aktie
nettokassaflöde från rörelsen / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt (utan de av bolaget ägda egna aktier)

Effektiv dividendavkastning, %
100 x emissionsjusterad dividend/aktie / emissionsjusterad börskurs 31.12

Aktiernas P/E -tal
emissionsjusterad börskurs 31.12 / resultat/aktie

Emissionsjusterad kurs 31.12
kursen för bolagets aktier på bokslutsdagen korrigerad med effekten av aktieemissionerna

Räkenskapsperiodens högsta kurs, emissionsjusterad
räkenskapsperiodens högsta kurs för bolagets aktier korrigerad med effekten av aktieemissionerna

Räkenskapsperiodens lägsta kurs, emissionsjusterad
räkenskapsperiodens lägsta kurs för bolagets aktier korrigerad med effekten av aktieemissionerna

Räkenskapsperiodens medelkurs, emissionsjusterad
aktiernas euromässiga omsättning dividerat med de omsatta aktiernas medelantal under räkenskapsperioden

Aktieomsättning
aktiernas omsättning korrigerad med effekten av aktieemissionerna

Aktiestockens marknadsvärde 31.12
antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen