Belöningskommitténs arbetsordning

Till belöningskommittén väljs årligen fyra styrelsemedlemmar vid styrelsens konstituerande möte. Kommitténs verksamhetsperiod är samma som styrelsens verksamhetsperiod. Kommittén väljer inom sig en ordförande. Verkställande direktören har dessutom närvarorätt vid kommitténs möten.
Styrelsen ansvarar för att de ärenden den tilldelar belöningskommittén sköts. Kommittén har inte autonom beslutanderätt, utan styrelsen fattar besluten kollektivt inom sin behörighet.

Till belöningskommitténs uppgifter hör särskilt:

    •    beredning av belöning och övriga förmåner för Stockmanns verkställande direktör och övriga direktörer inom koncernens ledningsgrupp
    •    beredning av nomineringsärenden för verkställande direktören och direktörer inom koncernens ledningsgrupp samt kartläggning av deras efterträdare
    •    utveckling av incitament- och belöningssystemen för koncernens ledningsgrupp

Kommittén sammanträder vid behov på kallelse av ordförande och minst en gång per år. Kommittén rapporterar om sitt arbete till styrelsen en gång per år.