Redogörelse om löner och belöningar 2017

Förvaltning (Corporate Governance) 2017, pdf
(Redogörelse om löner och belöningar, sidan 13-15)


Beslutsordning och centrala principer avseende ersättningar

Stockmann Oyj Abp:s högsta beslutande organ är bolagsstämman. Den ordinarie bolagsstämman fattar beslut om arvoden och övriga förmåner som årligen utbetalas till styrelsemedlemmar för arbetet i styrelsen och kommittéer. Aktieägarnas nomineringsutskott bereder ett förslag om arvodena. Styrelsemedlemmarna tar inte del i Stockmanns incitamentssystem eller i optionsprogrammen för nyckelpersoner.

Styrelsen utnämner och avskedar bolagets verkställande direktör och fattar beslut om villkoren och förmånerna för dennes anställning, som fastställs i det skriftliga VD-avtalet. Styrelsen utnämner även de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp samt fattar beslut om deras löner och förmåner på basen av nomineringsutskottets förslag.

Grunderna för fastställandet av incitamentet, som erläggs till verkställande direktören och koncernens medlemmar i ledningsgruppen, bekräftas årligen av styrelsen på basen av förslaget från styrelsens belöningskommitté. Arvodena fastställs utgående från kriterier härrörande till koncernes ekonomiska och stragegiska utveckling.

Belöning av styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmarnas arvoden erläggs i pengar eller bolagets aktier. Ägotiden för aktierna som erhållits i arvoden begränsades inte år 2017.

Under räkenskapsperioden 2017 erlades ett fast arvode om 76 000 euro till styrelsens ordförande, 49 000 euro till styrelsens vice ordförande och 38 000 euro till var och en av de övriga styrelsemedlemmarna enligt bolagsstämmans beslut den 23 mars 2017. Cirka 50 procent av årsarvodet erlades i bolagets aktier och resten i pengar. Till ordförande utbetalades ett arvode på 1 000 euro per möte och till övriga styrelsemedlemmarna 500 euro i mötesarvode per styrelsemöte.

Mötesarvoden betalades dessutom till ordförande och medlemmar av styrelsens kommittéer för varje möte. För styrelsens revisionskommittés möten utbetalades 1 000 euro per möte till ordföranden och 700 euro per möte till övriga medlemmar, och för styrelsen belöningskommittés möten 500 euro per möte till ordföranden och samtliga medlemmar.

Under räkenskapsperioden 2017 erlades till styrelsemedlemmarna 30 167 (2016: 34 091) aktier i bolagets B-serie som aktiearvode och i penningarvode skatternas andel totalt 211 730 euro (2016: 211 511 euro). Aktiernas värde på inköpsdagen uppgick till 202 270 euro (2016: 200 489). Värdet på de erlagda arvodena uppgick till totalt 414 000 euro (2016: 422 000 euro).

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår för den ordinarie bolagsstämman som hålls den 22 mars 2018 att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 80 000 euro, viceordföranden 50 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 40 000 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för kapitalöverföringsskatten. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2018 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare. Nomineringsutskottet föreslår vidare att i mötesarvode per styrelsemöte utbetalas 1 100 euro till styrelseordförande och 600 euro var till styrelsemedlemmarna. För revisionskommitténs möten föreslås i mötesarvode per möte utbetalas 1 100 euro till revisionskommitténs ordförande och 800 euro var till kommitténs medlemmar. För belöningskommitténs möten föreslås i mötesarvode per möte utbetalas 600 euro var till kommitténs ordförande och medlemmar.

Ekonomiska förmåner för posten som verkställande direktör

Lauri Veijalainen fungerar som Stockmann Oyj Abp:s verkställande direktör sedan den 12 september 2016 (tf. verkställande direktör 4.4-12.9.2016).
Verkställande direktör Lauri Veijalainens ekonomiska förmåner består av en fast årslön som inkluderar kontantlön och bilförmån samt lång- och kortsiktiga resultatbaserade belöningssystem. Resultatbonusen är knuten till ekonomiska och strategirelaterade implementeringskriterier. Den kortsiktiga bonusens intjäningsperiod är kalenderåret och beloppet får inte överstiga 60 procent av den fasta grundlönen. Den långsiktiga bonusens intjäningsperiod löper ut i slutet av år 2018, och beloppet får inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen år 2018. Verkställande direktören erhöll inte aktier eller optionsrätter som arvode.

Till verkställande direktör Lauri Veijalainen erlades 486 141 euro i fast lön år 2017. Penninglönens andel var 474 888 euro och naturaförmånernas andel var 11 253 euro. På basen av resultatutvecklingen år 2016 utbetalades 230 580 euro i resultatbonus år 2017.

Veijalainens pensionsålder fastställs enligt Finlands arbetspensionslagstiftning. Pensionen fastställs enligt lagen om pension för arbetstagare. En separat frivillig pension utbetalas inte.

Om bolaget säger upp verkställande direktörens avtal är uppsägningstiden 6 månader, utöver vilket verkställande direktören är berättigad till ett uppsägningsvederlag som motsvarar 9 månaders lön. Om verkställande direktören säger upp sig själv är uppsägningstiden 6 månader.

Ekonomiska förmåner för den övriga ledningsgruppen

Till de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp förutom verkställande direktören erlades år 2017 fast lön om totalt 2 126 675 euro (2016: 2 205 297 euro). Penninglönens andel var 2 053 493 euro (2016: 1 779 401 euro) och naturaförmånernas andel 73 182 euro (2016: 61 250 euro).
Medlemmarna av koncernens ledningsgrupp har ett resultatbonussystem bundet förverkligandet av kriterier relaterade till ekonomiska och strategiska mål. Den kortsiktiga bonusens intjäningsperiod är kalenderåret, och resultatbonusen kan uppnå till högst 30 procent av den fasta grundlönen, förutom för Lindex verkställande direktör, vars resultatbonus kan uppnå till högst 32 procent. På basen av resultatutvecklingen år 2016 utbetalades 409 759 euro i resultatbonus år 2017 (2016: 425 896 euro). Den långsiktiga bonusens intjäningsperiod löper ut i slutet av år 2018, och beloppet får inte överstiga 40 procent av den fasta årslönen år 2018.

Stockmann Oyj Abp har för tillfället inga gällande optionsprogram.

Pensionsåldern för medlemmarna i ledningsgruppen är beroende på de personliga direktörsavtalen 63 eller 65 år. En av ledningsgruppsmedlemmarna hade i slutet av år 2017 en separat avgiftsbaserad pensionsförsäkring tecknad av bolaget. Pensionsförsäkringarnas kostnader uppgick år 2017 till 62 204 euro (2016: 38 733 euro).

Uppsägningstiden för medlemmarna av ledningsgruppen är huvudsakligen 6 månader både för bolagets och den anställdas del. Uppsägningstiden för en medlem av ledningsgruppen är för bolagets del 3 månader och för två av de anställdas del 3 månader. Om bolaget säger upp anställningsavtalet, har ledningsgruppsmedlemmarna dessutom rätt till en uppsägningsersättning motsvarande 3 eller 6 månaders enligt sitt anställningsavtal.