Redogörelse om löner och belöningar 2015

Förvaltning (Corporate Governance) 2015, pdf
(Redogörelse om löner och belöningar, sidan 12-14)

Beslutsordning och centrala principer avseende ersättningar

Stockmann Oyj Abp:s högsta beslutande organ är bolagsstämman. Den ordinarie bolagsstämman fattar beslut om arvoden och övriga förmåner som årligen utbetalas till styrelsemedlemmar för arbetet i styrelsen och kommittéer. Aktieägarnas nomineringsutskott bereder ett förslag om arvodena. Styrelsemedlemmarna tar inte del i Stockmanns incitamentssystem eller i optionsprogrammen för nyckelpersoner.

Styrelsen utnämner och avskedar bolagets verkställande direktör och fattar beslut om villkoren och förmånerna för dennes anställning, som fastställs i det skriftliga VD-avtalet. Styrelsen utnämner även de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp samt fattar beslut om deras löner och förmåner på basen av nomineringsutskottets förslag.

Grunderna för fastställandet av incitamentet, som erläggs till verkställande direktören och koncernens medlemmar i ledningsgruppen, bekräftas årligen av styrelsen på basen av förslaget från styrelsens belöningskommitté. Arvodena fastställs utgående från kriterier härrörande till koncernes ekonomiska och stragegiska utveckling.

Belöning av styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmarnas arvoden erläggs i pengar eller bolagetsaktier. Ägotiden för aktierna som fåtts i arvoden har inte begränsats.

Under räkenskapsperioden 2015 erlades ett fast arvode om 76 000 euro till styrelsens ordförande, 49 000 euro till styrelsens vice ordförande och 38 000 euro till var och en av de övriga styrelsemedlemmarna enligt bolagsstämmans beslut den 19 mars 2015. Cirka 50 procent av årsarvodet erlades i bolagets aktier och resten i pengar. Till ordförande utbetalades ett arvode på 1 000 euro per möte och till övriga styrelsemedlemmarna 500 euro i mötesarvode per styrelsemöte.

Mötesarvoden betalades dessutom till ordförande och medlemmar av styrelsens kommittéer för varje möte. För styrelsens revisionskommittés möten utbetalades 1 000 euro per möte till ordföranden och 700 euro per möte till övriga medlemmar, och för styrelsen belöningskommittés möten 500 euro per möte till ordföranden och samtliga medlemmar.

Under räkenskapsperioden 2015 erlades totalt 210 028 euro (2014: 228 869 euro) i penningarvode till styrelsemedlemmarna och 30 411 (2014: 16 708) aktier i bolagets B-serie som aktiearvode. Aktiernas värde på inköpsdagen uppgick till 211 872 euro. Värdet på de erlagda arvodena uppgick till totalt 421 900 euro (2014: 415 500 euro).

Personer som blivit styrelsemedlemmar före år 2004 omfattas av en frivillig ArPL-försäkring.

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår för den ordinarie bolagsstämman som hålls den 15 mars 2016 att styrelsemedlemmarnas löner bibehålls oförändrade.

Ekonomiska förmåner för posten som verkställande direktör

Uppdaterad den 12 september 2016:

Som Stockmann Oyj Abp:s verkställande direktör fungerar sedan den 12 augusti 2016 Lauri Veijalainen. Veijalainen fungerade som tf. verkställande direktör fr.o.m. den 4 april 2016.

Verkställande direktör Lauri Veijalainens ekonomiska förmåner består av en fast årslön som inkluderar kontantlön och bilförmån samt lång- och kortsiktiga resultatbaserade belöningssystem. Resultatbonusen är knutna till ekonomiska, operativa och övriga strategirelaterade implementeringskriterier. Den kortsiktiga bonusens intjäningsperiod är kalenderåret och beloppet får inte överstiga 60 procent av den fasta årslönen. Den långsiktiga bonusens intjäningsperiod löper ut i slutet av år 2018, och beloppet får inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen år 2018. Verkställande direktören erhöll inte aktier eller optionsrätter som arvode. 

Veijalainens pension accumuleras och pensionsåldern bestäms enligt den finska arbetspensionslagstiftningen. Uppsägningstiden är 6 månader för både bolaget och verkställande direktören. Om bolaget säger upp verkställande direktören  har han även rätt till ett uppsängingsvederlag på nio månaders fast lön.

Per Thelin var Stockmann Oyj Abp:s verkställande direktör 10.11.2014-4.4.2016.

Till verkställande direktören erlades 430 533 euro i fast lön år 2015 (2014: 61 848 euro). Penninglönens andel var 420 533 euro (2014: 60 518 euro) och naturaförmånernas andel var 9 983 euro (2014: 1 130 euro). Från och med den 1 januari 2015 hade verkställande direktören ett resultatbonussystem bundet till förverkligandet av kriterier relaterade till ekonomiska och strategiska mål. Resultatbonusen kunde uppgå till högst 72 procent av den fasta grundlönen. Verkställande direktören erhöll inte aktier eller optionsrätter som arvode.

Thelins pensionsålder fastställs enligt Finlands arbetspensionslagstiftning. Pensionen fastställs enligt lagen om pension för arbetstagare och den separata avgiftsbaserade försäkring som bolaget tecknat. År 2015 uppgick försäkringspremien för tilläggspensionen till 27 988 euro (2014: 4 856 euro).

Om bolaget säger upp verkställande direktörens avtal är uppsägningstiden 6 månader, utöver vilket verkställande direktören är berättigad till ett uppsägningsvederlag som motsvarar 6 månaders lön. Om verkställande direktören säger upp sig själv är uppsägningstiden 3 månader.

Ekonomiska förmåner för den övriga ledningsgruppen

Till de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp förutom verkställande direktören erlades år 2015 fast lön om totalt 2 306 281 euro (2014: 2 367 918 euro). Penninglönens andel var 2 229 312 euro (2014: 2 301 162 euro) och naturaförmånernas andel 76 969 euro (2014: 66 756 euro).

Medlemmarna av koncernens ledningsgrupp har ett resultatbonussystem bundet förverkligandet av kriterier relaterade till ekonomiska och strategiska mål. Resultatbonusen kan uppnå till högst 25 procent av den fasta grundlönen (år 2016: 30 procent). På basen av resultatutvecklingen år 2014 utbetalades ingen resultatbonus för år 2015 (2014: 0 euro).

Bolagsstämman fattade den 16 mars 2010 beslut om ett optionsprogram riktat till nyckelpersoner som en del av ledningens incitament- och lojalitetssystem. En del av medlemmarna i koncernens ledningsgrupp omfattas av Stockmann Oyj Abp:s långsiktiga incitamentsystem Optioner till nyckelpersoner 2010. Villkoren för optionssystemen och ledningsgruppens innehav av optioner och aktier finns på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Pensionsåldern för medlemmarna i ledningsgruppen är beroende på de personliga direktörsavtalen 63 eller 65 år. Förutom verkställande direktören hade två av ledningsgruppsmedlemmarna i slutet av år 2015 separata avgiftsbaserade pensionsförsäkringar tagna av bolaget. Pensionsförsäkringarnas kostnader exklusive verkställande direktören uppgick år 2015 till 83 670 (2014: 160 554 euro).

Uppsägningstiden för medlemmarna av ledningsgruppen är huvudsakligen 6 månader både för bolagets och den anställdas del. Uppsägningstiden för en medlem av ledningsgruppen är för bolagets del 3 månader och för två av de anställdas del 3 månader. Om bolaget säger upp anställningsavtalet, har ledningsgruppsmedlemmarna dessutom rätt till en uppsägningsersättning motsvarande 3 eller 6 månaders enligt sitt anställningsavtal.