Redogörelse om löner och belöningar 2016

Förvaltning (Corporate Governance) 2016, pdf
(Redogörelse om löner och belöningar, sidan 13-15)


Beslutsordning och centrala principer avseende ersättningar

Stockmann Oyj Abp:s högsta beslutande organ är bolagsstämman. Den ordinarie bolagsstämman fattar beslut om arvoden och övriga förmåner som årligen utbetalas till styrelsemedlemmar för arbetet i styrelsen och kommittéer. Aktieägarnas nomineringsutskott bereder ett förslag om arvodena. Styrelsemedlemmarna tar inte del i Stockmanns incitamentssystem eller i optionsprogrammen för nyckelpersoner.

Styrelsen utnämner och avskedar bolagets verkställande direktör och fattar beslut om villkoren och förmånerna för dennes anställning, som fastställs i det skriftliga VD-avtalet. Styrelsen utnämner även de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp samt fattar beslut om deras löner och förmåner på basen av nomineringsutskottets förslag.

Grunderna för fastställandet av incitamentet, som erläggs till verkställande direktören och koncernens medlemmar i ledningsgruppen, bekräftas årligen av styrelsen på basen av förslaget från styrelsens belöningskommitté. Arvodena fastställs utgående från kriterier härrörande till koncernes ekonomiska och stragegiska utveckling.

Belöning av styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmarnas arvoden erläggs i pengar eller bolagets aktier. Ägotiden för aktierna som fåtts i arvoden har inte begränsats.

Under räkenskapsperioden 2016 erlades ett fast arvode om 76 000 euro till styrelsens ordförande, 49 000 euro till styrelsens vice ordförande och 38 000 euro till var och en av de övriga styrelsemedlemmarna enligt bolagsstämmans beslut den 15 mars 2016. Cirka 50 procent av årsarvodet erlades i bolagets aktier och resten i pengar. Till ordförande utbetalades ett arvode på 1 000 euro per möte och till övriga styrelsemedlemmarna 500 euro i mötesarvode per styrelsemöte.

Mötesarvoden betalades dessutom till ordförande och medlemmar av styrelsens kommittéer för varje möte. För styrelsens revisionskommittés möten utbetalades 1 000 euro per möte till ordföranden och 700 euro per möte till övriga medlemmar, och för styrelsen belöningskommittés möten 500 euro per möte till ordföranden och samtliga medlemmar.

Under räkenskapsperioden 2016 erlades totalt 221 511 euro (2015: 210 028 euro) i penningarvode till styrelsemedlemmarna och 34 091 (2015: 30 411) aktier i bolagets B-serie som aktiearvode. Aktiernas värde på inköpsdagen uppgick till 200 489 euro. Värdet på de erlagda arvodena uppgick till totalt 422 000 euro (2015: 421 900 euro).

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår för den ordinarie bolagsstämman som hålls den 23 mars 2017 att styrelsemedlemmarnas löner bibehålls oförändrade.

Ekonomiska förmåner för posten som verkställande direktör

Lauri Veijalainen fungerar som Stockmann Oyj Abp:s verkställande direktör sedan den 12 september 2016 (tf. verkställande direktör 4.4-12.9.2016). Per Thelin, som var bolagets verkställande direktör fr.o.m. november 2014 lämnade sin tjänst den 4 april 2016.

Verkställande direktör Per Thelin hade förutom en fast årslön med naturaförmåner ett resultatbonussystem bundet till förverkligandet av kriterier relaterade till ekonomiska och strategiska mål. Resultatbonusen kunde uppgå till högst 72 procent av den fasta grundlönen. Verkställande direktören erhöll inte aktier eller optionsrätter som arvode.

Till Per Thelin erlades 157 619 euro i fast lön år 2016 (2015: 430 516 euro). Penninglönens andel var 154 412 euro (420 533 euro) och naturaförmånernas andel var 3 207 euro (9 983 euro). Dessutom erlades han en resultatbonus på 259 583 euro (2015: 0 euro) på basen av utvecklingen år 2015, 65 000 euro på basen av utvecklingen för första kvartalet 2016 samt en ersättning efter avslutad anställning på 420 000 euro.

Thelins pensionsålder fastställdes enligt Finlands arbetspensionslagstiftning. Pensionen fastställdes enligt lagen om pension för arbetstagare och den separata avgiftsbaserade försäkring som bolaget tecknade. År 2016 uppgick försäkringspremien för tilläggspensionen till 20 999 euro (2015: 27 988 euro).

Verkställande direktör Lauri Veijalainens ekonomiska förmåner består av en fast årslön som inkluderar kontantlön och bilförmån samt lång- och kortsiktiga resultatbaserade belöningssystem. Resultatbonusen är knuten till ekonomiska och strategirelaterade implementeringskriterier. Den kortsiktiga bonusens intjäningsperiod är kalenderåret och beloppet får inte överstiga 60 procent av den fasta grundlönen. Den långsiktiga bonusens intjäningsperiod löper ut i slutet av år 2018, och beloppet får inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen år 2018. Verkställande direktören erhöll inte aktier eller optionsrätter som arvode. En separat anställningsbonus fanns inte.

Till verkställande direktör Lauri Veijalainen erlades 333 388 euro i fast lön år 2016. Penninglönens andel var 332 427 euro och naturaförmånernas andel var 961 euro.

Veijalainens pensionsålder fastställs enligt Finlands arbetspensionslagstiftning. Pensionen fastställs enligt lagen om pension för arbetstagare.

Om bolaget säger upp verkställande direktörens avtal är uppsägningstiden 6 månader, utöver vilket verkställande direktören är berättigad till ett uppsägningsvederlag som motsvarar 9 månaders lön. Om verkställande direktören säger upp sig själv är uppsägningstiden 6 månader.

Ekonomiska förmåner för den övriga ledningsgruppen

Till de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp förutom verkställande direktören erlades år 2016 fast lön om totalt 2 205 297 euro (2015: 2 306 281 euro). Penninglönens andel var 1 718 151 euro (2015: 2 229 312 euro) och naturaförmånernas andel 61 250 euro (2015: 76 969 euro).

Medlemmarna av koncernens ledningsgrupp har ett resultatbonussystem bundet förverkligandet av kriterier relaterade till ekonomiska och strategiska mål. Resultatbonusen kan uppnå till högst 30 procent av den fasta grundlönen. På basen av resultatutvecklingen år 2015 utbetalades 425 896 euro i resultatbonus år 2016 (2015: 0 euro).

Bolagsstämman fattade den 16 mars 2010 beslut om ett optionsprogram riktat till nyckelpersoner som en del av ledningens incitament- och lojalitetssystem. En del av medlemmarna i koncernens ledningsgrupp omfattas av Stockmann Oyj Abp:s långsiktiga incitamentsystem Optioner till nyckelpersoner 2010. Aktieteckningen med optioner avslutas den 31 mars 2017. Villkoren för optionssystemen finns på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Pensionsåldern för medlemmarna i ledningsgruppen är beroende på de personliga direktörsavtalen 63 eller 65 år. Två av ledningsgruppsmedlemmarna hade i slutet av år 2016 separata avgiftsbaserade pensionsförsäkringar tagna av bolaget. Pensionsförsäkringarnas kostnader uppgick år 2016 till 38 733 euro (2015: 83 670 euro).

Uppsägningstiden för medlemmarna av ledningsgruppen är huvudsakligen 6 månader både för bolagets och den anställdas del. Uppsägningstiden för en medlem av ledningsgruppen är för bolagets del 3 månader och för två av de anställdas del 3 månader. Om bolaget säger upp anställningsavtalet, har ledningsgruppsmedlemmarna dessutom rätt till en uppsägningsersättning motsvarande 3 eller 6 månaders enligt sitt anställningsavtal.