Redogörelse om löner och belöningar 2019

Förvaltning 2019

Beslutsordning och centrala principer avseende ersättningar

Stockmann Oyj Abp:s högsta beslutande organ är bolagsstämman. Den ordinarie bolagsstämman fattar beslut om arvoden och övriga förmåner som årligen utbetalas till styrelsemedlemmar för arbetet i styrelsen och kommittéer. Aktieägarnas nomineringsutskott bereder ett förslag om arvodena. Styrelsemedlemmarna tar inte del i Stockmanns incitamentssystem eller i optionsprogrammen för nyckelpersoner.
Styrelsen utnämner och avskedar bolagets verkställande direktör och fattar beslut om villkoren och förmånerna för dennes anställning, som fastställs i det skriftliga VD-avtalet. Styrelsen utnämner även de övriga medlemmarna i koncernens lednings-grupp samt fattar beslut om deras löner och förmåner på basen av nomineringsutskottets förslag.
Grunderna för fastställandet av incitamentet, som erläggs till verkställande direktören och koncernens medlemmar i ledningsgruppen, bekräftas årligen av styrelsen på basen av förslaget från styrelsens belöningskommitté. Arvodena fastställs utgående från kriterier härrörande till koncernens ekonomiska och strategiska utveckling.

Belöning av styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmarnas arvoden erläggs i pengar eller bolagets aktier. Aktierna som anskaffats för styrelsemedlemmarna år 2019 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har av-slutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.
Under räkenskapsperioden 2019 erlades ett fast arvode om 80 000 euro till styrelsens ordförande, 50 000 euro till styrelsens vice ordförande och 40 000 euro till var och en av de övriga styrelsemedlemmarna enligt bolagsstämmans beslut den 21 mars 2019. Av årsarvodet erlades 40 % i bolagets aktier och resten i pengar. Till ordförande utbetalades ett arvode på 1  100 euro per möte och till de övriga styrelsemedlemmarna 600 euro i mötes-arvode per styrelsemöte.
Mötesarvoden betalades dessutom till ordförande och medlemmar av styrelsens kommittéer för varje möte. För styrelsens revisionskommittés möten utbetalades 1  100 euro per möte till ordföranden och 800 euro per möte till övriga medlemmar, och för styrelsen belöningskommittés möten 600 euro per möte till ordföranden och samtliga medlemmar.
Under räkenskapsperioden 2019 erlades total 309 400 euro (2018: 300 600) i penningarvode till styrelsemedlemmarna och 66 416 (2018: 36 586) aktier i bolagets B-serie. Aktiernas värde på inköpsdagen uppgick till 148 000 euro (2018: 148 000). Värdet på de erlagda arvodena uppgick till totalt 457 400 euro (2018: 448 600 euro).
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår för den ordinarie bolagsstämman som hålls den 18 mars 2020 att styrelsearvodena bibehålls oförändrade.

Ekonomiska förmåner för posten som verkställande direktör

Jari Latvanen fungerar som Stockmann Oyj Abp:s verkställande direktör sedan den 19 augusti 2019.  
Lauri Veijalainen, som var bolagets verkställande direktör fr.o.m. september 2016 lämnade sin tjänst den 31 mars 2019, varefter styrelseordförande Lauri Ratia fungerade som verkställande styrelseordförande tom. den 18 augusti 2019,  varefter Jari Latvanen började som bolagets nya verkställande direktör.
Verkställande direktör Lauri Veijalainen hade förutom en fast årslön med naturaförmåner ett resultatbonussystem bundet till förverkligandet av kriterier relaterade till ekonomiska och strategiska mål. Resultatbonusen kunde uppgå till högst 60 % av den fasta grundlönen. Verkställande direktören erhöll inte aktier eller options-rätter som arvode.
Till verkställande direktör Lauri Veijalainen erlades 388 700 euro i fast lön år 2019 (2018: 487 894). Penninglönens andel var 379 100 euro och naturaförmånernas andel var 9 600 euro. Dessutom erlades han en resultatbonus på 265 272 euro på basen av lång- och kortsiktiga resultatbaserade belöningssystem.
Till verkställande styrelseordförande Lauri Ratia erlades 47 516 euro i fast lön under perioden 1 april – 18 augusti 2019.
Verkställande direktör Jari Latvanens ekonomiska förmåner består av en fast årslön som inkluderar kontantlön och bilförmån samt lång- och kortsiktiga resultatbaserade belöningssystem. Resultatbonusen är knuten till ekonomiska och strategirelaterade implementeringskriterier. Den kortsiktiga bonusens intjäningsperiod är kalenderåret och beloppet får inte överstiga 60 % av den fasta grundlönen.
Till verkställande direktör Jari Latvanen erlades 161 329 euro i fast lön år 2019. Penninglönens andel var 157 078 euro och naturaförmånernas andel var 4 251 euro. Verkställande direktören erhöll inte aktier eller optionsrätter som arvode.
Latvanens pensionsålder fastställs enligt Finlands arbetspensionslagstiftning. Pensionen fastställs enligt lagen om pension för arbetstagare. En separat frivillig pension utbetalas inte.
Om bolaget säger upp verkställande direktörens avtal är uppsägningstiden 6 månader, utöver vilket verkställande direktören är berättigad till ett uppsägningsvederlag som motsvarar 9 månaders lön. Om verkställande direktören säger upp sig själv är uppsägningstiden 6 månader.

Ekonomiska förmåner för den övriga ledningsgruppen

Till de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp förutom verkställande direktören erlades år 2019 fast lön om totalt 1 521 853 euro (2018: 1 987 477 euro). Penninglönens andel var 1 477 595 euro och naturaförmånernas andel 44 258 euro.
Medlemmarna av koncernens ledningsgrupp har ett resultatbonussystem bundet förverkligandet av kriterier relaterade till ekonomiska och strategiska mål. Den kortsiktiga bonusens intjäningsperiod är kalenderåret, och resultatbonusen kan uppnå till högst 30 % av den fasta grundlönen. På basen av resultatutvecklingen år 2018 utbetalades 239 096 euro i resultatbonus år 2019 (2018: 132 952 euro).
Stockmann Oyj Abp har för tillfället inga gällande optionsprogram.
Pensionsåldern för medlemmarna i ledningsgruppen är beroende på de personliga direktörsavtalen 63 eller 65 år. En av ledningsgruppsmedlemmarna hade i slutet av år 2018 en separat avgiftsbaserad pensionsförsäkring tecknad av bolaget. Pensionsförsäkringarnas kostnader uppgick år 2018 till 85 972 euro (2018: 56 556).
Uppsägningstiden för medlemmarna av ledningsgruppen är huvudsakligen 6 månader både för bolagets och den anställdas del. Om bolaget säger upp anställningsavtalet, har ledningsgruppsmedlemmarna dessutom rätt till en uppsägningsersättning motsvarande 3 eller 6 månaders enligt sitt anställningsavtal.