Redogörelse om löner och belöningar 2018

Förvaltning 2018

Beslutsordning och centrala principer avseende ersättningar

Stockmann Oyj Abp:s högsta beslutande organ är bolagsstämman. Den ordinarie bolagsstämman fattar beslut om arvoden och övriga förmåner som årligen utbetalas till styrelsemedlemmar för arbetet i styrelsen och kommittéer. Aktieägarnas nomineringsutskott bereder ett förslag om arvodena. Styrelsemedlemmarna tar inte del i Stockmanns incitamentssystem eller i optionsprogrammen för nyckelpersoner.

Styrelsen utnämner och avskedar bolagets verkställande direktör och fattar beslut om villkoren och förmånerna för dennes anställning, som fastställs i det skriftliga VD-avtalet. Styrelsen utnämner även de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp samt fattar beslut om deras löner och förmåner på basen av nomineringsutskottets förslag.

Grunderna för fastställandet av incitamentet, som erläggs till verkställande direktören och koncernens medlemmar i ledningsgruppen, bekräftas årligen av styrelsen på basen av förslaget från styrelsens belöningskommitté. Arvodena fastställs utgående från kriterier härrörande till koncernens ekonomiska och strategiska utveckling.

Belöning av styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmarnas arvoden erläggs i pengar eller bolagets aktier. Aktierna som anskaffats för styrelsemedlemmarna år 2018 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

Under räkenskapsperioden 2018 erlades ett fast arvode om 80 000 euro till styrelsens ordförande, 50 000 euro till styrelsens vice ordförande och 40 000 euro till var och en av de övriga styrelsemedlemmarna enligt bolagsstämmans beslut den 22 mars 2018. Av årsarvodet erlades 40 procent i bolagets aktier och resten i pengar. Till ordförande utbetalades ett arvode på 1 100 euro per möte och till de övriga styrelsemedlemmarna 600 euro i mötesarvode per styrelsemöte.

Mötesarvoden betalades dessutom till ordförande och medlemmar av styrelsens kommittéer för varje möte. För styrelsens revisionskommittés möten utbetalades 1 100 euro per möte till ordföranden och 800 euro per möte till övriga medlemmar, och för styrelsen belöningskommittés möten 600 euro per möte till ordföranden och samtliga medlemmar.

Under räkenskapsperioden 2018 erlades total 300 600 euro (2017: 225 130) i penningarvode till styrelsemedlemmarna och 36 586 (2017: 30 167) aktier i bolagets B-serie. Aktiernas värde på inköpsdagen uppgick till 148 000 euro (2017: 202 270). Värdet på de erlagda arvodena uppgick till totalt 448 600 euro (2017: 427 400 euro).

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår för den ordinarie bolagsstämman som hålls den 21 mars 2019 att styrelsearvodena bibehålls oförändrade.

Ekonomiska förmåner för posten som verkställande direktör

Lauri Veijalainen fungerar som Stockmann Oyj Abp:s verkställande direktör sedan den 12 september 2016 (tf. verkställande direktör 4.4-12.9.2016).

Verkställande direktör Lauri Veijalainens ekonomiska förmåner består av en fast årslön som inkluderar kontantlön och bilförmån samt lång- och kortsiktiga resultatbaserade belöningssystem. Resultatbonusen är knuten till ekonomiska och strategirelaterade implementeringskriterier. Den kortsiktiga bonusens intjäningsperiod är kalenderåret och beloppet får inte överstiga 60 procent av den fasta grundlönen. Den långsiktiga bonusens intjäningsperiod löpte ut i slutet av år 2018, och beloppet fick inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen år 2018. Verkställande direktören erhöll inte aktier eller optionsrätter som arvode.

Till verkställande direktör Lauri Veijalainen erlades 487 894 euro i fast lön år 2018 (2017: 486 141). Penninglönens andel var 474 888 euro och naturaförmånernas andel var 13 006 euro. På basen av resultatutvecklingen år 2017 utbetalades 68 384 euro i resultatbonus år 2018.

Veijalainens pensionsålder fastställs enligt Finlands arbetspensionslagstiftning. Pensionen fastställs enligt lagen om pension för arbetstagare. En separat frivillig pension utbetalas inte.

Om bolaget säger upp verkställande direktörens avtal är uppsägningstiden 6 månader, utöver vilket verkställande direktören är berättigad till ett uppsägningsvederlag som motsvarar 9 månaders lön. Om verkställande direktören säger upp sig själv är uppsägningstiden 6 månader.

Ekonomiska förmåner för den övriga ledningsgruppen

Till de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp förutom verkställande direktören erlades år 2018 fast lön om totalt 1 987 477 euro (2017: 2 126 675 euro). Penninglönens andel var 1 017 139 euro och naturaförmånernas andel 70 338 euro.

Medlemmarna av koncernens ledningsgrupp har ett resultatbonussystem bundet förverkligandet av kriterier relaterade till ekonomiska och strategiska mål. Den kortsiktiga bonusens intjäningsperiod är kalenderåret, och resultatbonusen kan uppnå till högst 30 procent av den fasta grundlönen. På basen av resultatutvecklingen år 2017 utbetalades 132 952 euro i resultatbonus år 2018 (2017: 409 759 euro). Den långsiktiga bonusens intjäningsperiod löpte ut i slutet av år 2018, och beloppet översteg inte 40 procent av den fasta årslönen år 2018.

Stockmann Oyj Abp har för tillfället inga gällande optionsprogram.

Pensionsåldern för medlemmarna i ledningsgruppen är beroende på de personliga direktörsavtalen 63 eller 65 år. Två av ledningsgruppsmedlemmarna hade i slutet av år 2018 en separat avgiftsbaserad pensionsförsäkring tecknad av bolaget. Pensionsförsäkringarnas kostnader uppgick år 2018 till 56 556 euro (2017: 62 204).

Uppsägningstiden för medlemmarna av ledningsgruppen är huvudsakligen 6 månader både för bolagets och den anställdas del. Uppsägningstiden för en medlem av ledningsgruppen är för såväl bolagets som den anställdas del 3 månader. Om bolaget säger upp anställningsavtalet, har ledningsgruppsmedlemmarna dessutom rätt till en uppsägningsersättning motsvarande 3 eller 6 månaders enligt sitt anställningsavtal.