Nyckeltal

 

Kvarvarande verksamheter

1-12/
2018

1-12/
2017

Omsättning, milj. euro

1 018,8

1 055,9

Bruttomarginal, %

56,9

55,8

Driftsbidrag (EBITDA), milj. euro

76,0

67,6

Justerat driftsbidrag (EBITDA), milj. euro

84,3

73,2

Rörelseresultat (EBIT), milj. euro

-5,0

-148,4

Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro.

28,4

12,3

Nettofinansieringsposter, milj. Euro*

-34,6

-31,1

Resultat före skatt, milj. euro

-39,6

-179,5

Periodens resultat, milj. euro

-43,7

-198,1

Resultat/aktie,
före och efter utspädning, euro

-0,68

-2,82

Personal, medeltal

7 241

7 360

 

 

 

Kvarvarande och avvecklade verksamheter**

1-12/
2018

1-12/
2017

Nettoresultat/aktie,
före och efter utspädning, euro

-0,70

-2,98

Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro

82,9

18,8

Investeringar, milj. euro

29,3

34,7

Eget kapital/aktie, euro

11,71

12,29

Nettoskuldsättningsgrad, %

64,5

83,8

Soliditet, %

46,2

43,0

Antal aktier, före och efter utspädning, vägt medeltal, 1 000 st.

72 049

72 049

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, %

-0,4

-9,1

 

* Inkluderar en nedskrivning på 1,7 miljoner euro relaterad till kvarvarande fordringar från Hobby Hall under Q4 2018. År 2017 inkluderar en nedskrivning på 3,8 miljoner euro relaterad till andelslaget Tuko Logistics (Q2), 2,0 miljoner euro relaterad till Seppälä (Q3) och 1,5 miljoner euro relaterad till Hobby Hall (Q4), samt en finansiell intäkt på 2,1 miljoner euro relaterad till annullerade tilläggsskatter (Q3).
** Avvecklade verksamheter inkluderar Stockmann Delikatessens livsmedelsverksamheter i Finland (2017).