Nyckeltal

Kvarvarande verksamheter


2017

Omräknat

2016

Omsättning, milj. euro

1 055,9

1 175,7

Bruttomarginal, %

55,8

55,7

Driftsbidrag (EBITDA), milj. euro

67,6

85,6

Justerat driftsbidrag (EBITDA), milj. euro

73,2

88,2

Rörelseresultat (EBIT), milj. euro

-148,4

28,3

Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro.

12,3

30,9

Nettofinansieringsposter, milj. Euro*

-31,1

-23,1

Resultat före skatt, milj. euro

-179,5

5,2

Periodens resultat, milj. euro

-198,1

-7,5

Resultat/aktie,
före och efter utspädning, euro

-2,82

-0,18

Personal, medeltal

7 360

8 164

 

 

 

Kvarvarande och avvecklade verksamheter**

2017

2016

Nettoresultat/aktie,
före och efter utspädning, euro

-2,98

-0,12

Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro

25,9

41,5

Investeringar, milj. euro

34,7

44,2

Eget kapital/aktie, euro

12,29

14,99

Nettoskuldsättningsgrad, %

83,8

68,3

Soliditet, %

43,0

48,3

Antal aktier, före och efter utspädning, vägt medeltal, 1 000 st.

72 049

72 049

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, %

-9,1

1,8

* Inkluderar en nedskrivning på 3,8 miljoner euro relaterad till Stockmanns investering i andelslaget Tuko Logistics (Q2 2017), 2,0 miljoner euro relaterad till Seppälä (Q3 2017), 1,5 miljoner euro relaterad till Hobby Hall (Q4 2017) samt år 2016 en nedskrivning på 5,0 miljoner euro relaterad till Seppälä (Q4 2016).
** Avvecklade verksamheter inkluderar varuhusen i Ryssland (Q1 2016) samt Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland (Q1 2016–Q4
2017).

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet exklusive avskrivningar, amorteringar och nedskrivningsförluster. Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat rörelseresultat är nyckeltal vilka exkluderar poster av engångskaraktär och övriga justeringar som inverkar på jämförbarheten från rapporterade driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT). Stockmann använder också termen ”omsättning enligt jämförbara affärsverksamheter”, som avser omsättningen exklusive Hobby Hall, som såldes den 31 december 2016, Uleåborgsvaruhuset, som stängdes den 31 januari 2017, samt Lindex butiker i Ryssland, vilka stängdes under år 2016. Ytterligare information i bokslutets noter.