Nyckeltal

Kvarvarande verksamheter

2016

2015

Omsättning, milj. euro

1 303,2

1 434,8

Bruttomarginal, procent

53,4

50,6

Rörelseresultat*, milj. euro

17,6

-52,5

Justeringar i rörelseresultat, milj. euro

2,6

24,0

Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro

20,2

-28,5

Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), milj. euro

79,4

43,4

Nettofinansieringskostnader, milj. euro

23,1

21,2

Resultat före skatt, milj. euro

-5,5

-73,7

Periodens resultat, milj. euro

-18,2

-88,9

Resultat/aktie, outspädd, euro

-0,33

-1,24

Personal, medeltal

9 006

10 763

 

 

 

Kvarvarande och avvecklade verksamheter

2016

2015

Nettoresultat/aktie, outspädd, euro

-0,12

-2,43

Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro

41,5

17,2

Investeringar, milj. euro

44,2

53,4

Eget kapital/aktie, euro

14,99

14,53

Nettoskuldsättningsgrad, procent

68,3

72,1

Soliditet, procent

48,3

46,1

Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st.

72 049

72 049

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, procent

1,8

-7,6


* Justeringar som inverkade på rörelseresultatet uppgick till 2,6 miljoner euro år 2016, och de var huvudsakligen relaterade till outsourcandet av ICT (2015: 24,0 miljoner euro, relaterade till Akademiska Bokhandeln, Seppälä, stängningen av Uleåborgsvaruhuset och övriga omstruktureringskostnader). Justeringar som inverkade på skatter och finansiella kostnader uppgick till 9,7 miljoner euro (21,8 miljoner euro).

Stockmann har ändrat terminologin i sin rapportering som en följd av nya direktiv från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA. Alternativa nyckeltal används för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan räkenskapsperioderna. Från och med det andra kvartalet 2016 ersätts den tidigare använda termen ”exklusive poster av engångskaraktär” med termen ”justerad”, och som en följd har termen ”rörelsevinst exklusive poster av engångskaraktär” ersatts med termen ”justerad rörelsevinst”. På motsvarande sätt har ”justerat EBITDA” beräknats från det justerade rörelseresultatet exklusive avskrivningar.

Stockmann använder termen ”kvarvarande produktområden och verksamheter” som avser verksamheter exklusive detaljhandelsverksamhet i Ryssland (Stockmann och Lindex), Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, butiken vid flygfältet samt produktområden bolaget har avstått från i varuhusen (elektronik, böcker, sportartiklar, leksaker och keldjurstillbehör). Bruttovinsten och bruttomarginalen används också som alternativa nyckeltal. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i procent.