Nyckeltal

Kvarvarande verksamheter 2015 2014
Omsättning, milj. euro 1 434,8 1 605,5
Bruttomarginal, procent 50,6 48,6
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA),     
exklusive poster av engångskaraktär, milj. euro 43,4 18,1
Rörelseresultat* exklusive poster av engångskaraktär, milj. euro -28,5 -39,3
Rörelseresultat*, milj. euro -52,5 -77,2
Nettofinansieringskostnader, milj. euro 21,2 23,3
Resultat före skatt, exklusive poster av engångskaraktär, milj. euro -46,4 -64,1
Resultat före skatt, milj. euro -73,7 -100,5
Rapportperiodens resultat, exklusive poster av engångskaraktär, milj. euro -43,0 -60,3
Rapportperiodens resultat, milj. euro -88,9 -96,7
Resultat/aktie, outspädd, euro -1,24 -1,34
Personal, medeltal 10 763 12 157
     
Kvarvarande och avvecklade verksamheter    
Rapportperiodens nettoresultat, milj. euro -175,0 -99,8 
Nettoresultat/aktie, outspädd, euro -2,43 -1,39
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 17,2 29,6
Investeringar, milj. euro 53,4 53,8
Eget kapital/aktie, euro 14,53 10,55
Nettoskuldsättningsgrad, procent 72,1 105,4
Soliditet, procent 46,1 39,3
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, procent -7,6 -4,9


* Rörelseresultatet är inte jämförbart eftersom siffrorna för år 2014 inte inkluderar den ökade värdeminskningen avskrivningen som härrör till en ändring i värderingen av fastigheterna.
Varuhusverksamheten i Ryssland har klassificerats som avvecklad verksamhet.