Stockmannin yhtiökokous 2020

Stockmannin huominen varsinainen yhtiökokous 2020 peruutetaan ja siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

Stockmann suhtautuu koronaviruksen uhkaan vakavasti. Vallitsevan tilanteen sekä Suomen hallituksen 16.3.2020 ilmoittamien, muun muassa julkisia kokoontumisrajoituksia koskevien päätösten seurauksena Stockmann on päättänyt perua keskiviikkona 18.3.2020 kokoon kutsutun varsinaisen yhtiökokouksensa. Stockmann kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen myöhemmin.

Stockmann Oyj Abp
Hallitus

 


Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokousasiakirjat

• Kutsu yhtiökokoukseen
• Stockmann Oyj Abp:n hallintoelimien palkitsemispolitiikka
• Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2019
• Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi
• Tilintarkastuskertomus
• Tilinpäätös, toimintakertomus ja tllintarkastuskertomus
• Hallituksen ehdotus tilintarkastajien uudelleenvalinnasta
• Hallituksen voitonjakoehdotus
• Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista
• Muutos osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukseen Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi

 

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen 2020 esityslistalle 31.1.2020 klo 16.00 mennessä. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen lähetetään kirjallisesti osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Lakiasiat, PL 220, 00101 Helsinki. 

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta valmistellaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa, johon kuuluu neljän äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Lisätietoja ja toimikunnan kokoonpano