Stockmannin yhtiökokous 2020

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 4.6.2020 klo 14.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä, osoitteessa Kasarmikatu 21 A. Osakkeenomistajat ja asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Lisätietoja ja ohjeita osakkeenomistajille löytyy yhtiökokouskutsusta. 

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla ja varmistaa osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Stockmann Oyj Abp
Hallitus

Yhtiökokousilmoittautuminen ja äänestäminen

Aiemmin tehtyä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 18.3.2020 ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 11.5.2020 klo 10.00 – 28.5.2020 klo 14.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen


Yhtiökokousasiakirjat

Kutsu yhtiökokoukseen
• Stockmann Oyj Abp:n hallintoelimien palkitsemispolitiikka
• Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2019
• Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi
• Tilintarkastuskertomus
• Tilinpäätös, toimintakertomus ja tllintarkastuskertomus

• Hallituksen ehdotus tilintarkastajien uudelleenvalinnasta
• Hallituksen voitonjakoehdotus
• Muutos osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukseen Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi
Ennakkoäänestyslomake

Tietosuojaseloste
• Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
• Yhtiökokouksen pöytäkirjan liite 1
• Yhtiökokouksen pöytäkirjan liite 2
• Yhtiökokouksen pöytäkirjan liite 3

 

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen 2020 esityslistalle 31.1.2020 klo 16.00 mennessä. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen lähetetään kirjallisesti osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Lakiasiat, PL 220, 00101 Helsinki. 

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta valmistellaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa, johon kuuluu neljän äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Lisätietoja ja toimikunnan kokoonpano