Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Voitto ennen veroja
liikevoitto + rahoitustuotot - rahoituskulut

Oman pääoman tuottoprosentti
100 x tilikauden voitto / oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin vuoden aikana)

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti
100 x voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut / sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma
taseen loppusumma - laskennallinen verovelka ja muut korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Pääoman kiertonopeus
liikevaihto / taseen loppusumma - laskennallinen verovelka ja muut korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Vaihto-omaisuuden kiertonopeus
365 / vaihto-omaisuuden kiertoaika

Omavaraisuusaste
100 x taseen oma pääoma + vähemmistöosuus / taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste
100 x korollinen vieras pääoma - rahavarat / oma pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka
korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset

Tulos/osake, osakeantikorjattu
voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä (ilman yhtiön omistamia omia osakkeita)

Oma pääoma/osake, osakeantikorjattu
oma pääoma - omien osakkeiden rahasto / osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilinpäätöspäivänä (ilman yhtiön omistamia omia osakkeita)

Osinko/osake, osakeantikorjattu
osakeantien vaikutuksella korjattu osinko/osake

Osinko tuloksesta, %
100 x osinko/osake / tulos/osake

Rahavirta/osake
liiketoiminnan rahavirta / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä (ilman yhtiön omistamia omia osakkeita)

Efektiivinen osinkotuotto, %
100 x osakeantikorjattu osinko/osake / osakeantikorjattu pörssikurssi 31.12.

Osakkeiden P/E luku
osakeantikorjattu pörssikurssi 31.12. / tulos/osake

Osakeantikorjattu kurssi 31.12.
osakkeiden osakeantien vaikutuksella korjattu kurssi tilinpäätöspäivänä

Osakeantikorjattu tilikauden ylin kurssi
osakkeiden osakeantien vaikutuksella korjattu ylin kurssi tilikauden aikana

Osakeantikorjattu tilikauden alin kurssi
osakkeiden osakeantien vaikutuksella korjattu alin kurssi tilikauden aikana

Osakeantikorjattu tilikauden keskikurssi
osakkeiden euromääräinen vaihto jaettuna vaihdettujen osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä tilikauden aikana

Osakkeiden vaihto
osakkeiden osakeantien vaikutuksella korjattu kappalemääräinen vaihto

Osakekannan markkina-arvo 31.12.
osakkeiden lukumäärä kerrottuna tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain