Stockmannin vuoden 2019 näkymät

Osavuosikatsaus Q1 2019, 30.4.2019:

Vuonna 2019 vähittäismyynnin kasvun arvioidaan hidastuvan hieman Suomessa talouskasvun hidastumisen myötä, mutta Ruotsissa kasvun odotetaan jatkuvan (lähteet: Kaupan liitto, HUI Reseach). Baltian maissa vähittäiskaupan näkymät ovat parem-mat kuin Stockmann-konsernin muilla päämarkkina-alueilla (lähde: OECD).

Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu digitalisaation ja kilpailun lisääntyessä. Sähköisen kaupankäynnin odotetaan kasvavan tasaisesti, mutta kivijalkamyymälöissä kehitys jatkuu haastavana. Vähittäiskaupan alalla on edessään suuria rakenteellisia haasteita digitalisaation ja kansainvälistymisen jatkumisen myötä.

Stockmann uudistaa parhaillaan strategiaansa tavoitteenaan luoda yksinkertainen organisaatiorakenne ja kestävä liiketoimintamalli, joka mahdollistaa kannattavan kasvun ja vahvistaa yrityksen asemaa ja kilpailukykyä. Tavoitteena on vähentää toiminnan kustannuksia kevääseen 2021 mennessä vähintään 40 miljoonalla eurolla, josta merkittävä osa näkyy tuloksessa jo vuonna 2020. Vuoden 2019 alussa käynnistetyn suorituskyvyn parantamisohjelman toimenpiteet sisältyvät nyt kerrottuun säästötavoitteeseen.

Myös laskentaperiaatteiden muutokset parantavat konsernin käyttökatetta ja liikevoittoa, kun uusi vuokrasopimusten käsit-telyä sääntelevä IFRS 16 -standardi otettiin käyttöön 1.1.2019. Konserni soveltaa standardia käyttäen yksinkertaistettua siirty-mämenetelmää, mikä tarkoittaa, ettei vuoden 2018 vertailuluku-ja oikaista.

Vuoden 2019 investointien arvioidaan olevan noin 35 miljoonaa euroa, mikä on vähemmän kuin vuoden arvioidut poistot.

Tulosennuste vuodelle 2019

Yhtiö arvioi konsernin oikaistun liikevoiton ilman Nevsky Centreä, mutta huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutuksen, olevan vuoden 2018 tasolla.