Stockmannin tiedonantopolitiikka (Disclosure policy)

Tässä Stockmannin hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa (disclosure policy) on kuvattu ne keskeiset periaatteet, joiden mukaisesti Stockmann listayhtiönä kommunikoi pääomamarkkinoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Stockmann noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen lainsäädäntöä, Finanssivalvonnan standardeja ja ohjeita sekä NASDAQ Helsingin sääntöjä.

Stockmannin tiedonantopolitiikan tarkoituksena on turvata se, että kaikilla markkinoilla toimivilla on Stockmannin osakkeen hinnanmuodostuksen perustaksi saatavilla samanaikaisesti riittävä ja oikea tieto Stockmann Oyj Abp:stä ja Stockmann-konsernista, sekä varmistaa, että julkistettava tieto annetaan viipymättä ja tasapuolisesti.

Tiedonantopolitiikan toteuttamisesta vastaa yhtiön toimitusjohtaja. Muut johtoryhmän jäsenet osallistuvat siihen oman vastuualueensa osalta. Toimitusjohtajan alaisuudessa toimiva Stockmannin viestintä- ja yhteiskuntavastuuosasto toteuttaa tiedonantopolitiikkaa käytännössä.

Toimintatavat

Stockmann julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoittamansa aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä. Tiedot taloudellisesta tilanteesta, tulevaisuuden näkymistä, kannattavuuskehityksestä ja muista vastaavista asioista annetaan ensisijaisesti osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa. Tulevaisuudennäkymiä koskevat arviot annetaan verbaalisessa muodossa. Jos näiden neljännesvuosittain julkaistavien katsausten julkaisemisen välillä annetaan näitä asioita koskevaa tietoa, joka saattaa vaikuttaa olennaisesti Stockmannin arvopaperin arvoon, se julkaistaan aina pörssitiedotteena.

Taloudellisia tietoja julkaistaan emoyhtiöstä, konsernista kokonaisuutena sekä sen segmenteistä. Stockmann-konsernin segmentit ovat Stockmann Retail, Real Estate ja Lindex. Toissijaiset segmentit ovat konsernin markkina-alueet.

Stockmannin pörssitiedotteet hyväksyy yhtiön toimitusjohtaja.

Stockmannin pörssitiedotteet julkaistaan aina sekä suomen, ruotsin että englannin kielellä. Yhtiön verkkosivuilla julkaistava sijoittajatieto on yhdenmukaista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Huhut, markkina-arviot ja vuodot

Stockmann ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden ennusteita, ellei se ole välttämätöntä selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Jos kuitenkin Stockmannin arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttava tieto on vuotanut julkisuuteen ennenaikaisesti, yhtiö julkaisee asiasta pörssitiedotteen.

Yhteydet sijoittajiin, analyytikoihin ja mediaan

Stockmann julkaisee verkkosivuillaan listaa niistä analyytikoista, jotka yhtiön saamien tietojen mukaan seuraavat omasta aloitteestaan Stockmannin kehitystä. Stockmann ei julkaise eikä välitä yhtiötä koskevia ulkopuolisten tahojen arviointeja, kuten katsauksia, konsensusraportteja tai lehtiartikkeleita. 

Stockmann pyrkii vastaamaan viipymättä sijoittajien, analyytikoiden ja median kysymyksiin.

Stockmann järjestää osavuosikatsaustensa ja tilinpäätöstiedotteidensa julkistamisen yhteydessä konferensseja sijoittajille ja analyytikoille.

Stockmannin johto tapaa pääomamarkkinoiden ja median edustajia. Tapaamisten tavoitteena on antaa taustatietoa Stockmannista ja sen toimintaympäristöstä. Keskustelut perustuvat Stockmannin jo julkaisemiin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin, eikä niissä tuoda esille uutta, yhtiön arvopaperin arvoon mahdollisesti vaikuttavaa tietoa.

Sisäpiiri ja hiljainen jakso

Stockmann noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) tultua voimaan 3.7.2016 Stockmannilla ei ole enää julkista sisäpiiriä. Yhtiön liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi  on määritelty hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet ja tilintarkastajat. Stockmannin hallitus on päättänyt, että johtohenkilöiden kaupankäyntirajoitus yhtiön osakkeilla on 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista.

Stockmann noudattaa myös 30 päivän hiljaista jaksoa ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistusta. Hiljaisen jakson aikana ei pidetä tapaamisia pääomamarkkinoiden edustajien kanssa.

Viestintäkanavat

Pääviestintäkanavina Stockmann käyttää pörssi- ja lehdistötiedotteita, taloudellisia raportteja, verkkosivujaan sekä tapaamisia ja tilaisuuksia.

Stockmann Oyj Abp:n pörssitiedotteet julkaistaan ilman aiheetonta viivästystä yhtiön verkkosivuilla, jossa ne ovat saatavilla vähintään viiden vuoden ajan julkistuspäivämäärästä. Tiedotteet on myös arkistoitu valtakunnalliseen tiedotevarastoon, jota ylläpitää NASDAQ Helsinki.

Kriisiviestintä

Kriisi on äkillinen poikkeuksellinen tapahtuma, joka vaarantaa vakavasti Stockmannin toiminnan, asiakaslupauksen täyttämisen, osakasarvon tai maineen. Kriisiviestintä on osa yhtiön riskienhallintaa, ja sen tavoitteena on varmistaa, että tällaisessa kriisitilanteessa pystytään nopeasti ja tehokkaasti toteuttamaan tarpeelliset viestintätoimenpiteet. 

Ensimmäisen kerran Stockmannin hallituksen hyväksymä: 17.12.2009

Päivitetty versio: 16.1.2017