Avainlukuja

Jatkuvat toiminnot 2015 2014
Liikevaihto, milj. euroa 1 434,8 1 605,5
Suhteellinen myyntikate, prosenttia 50,6 48,6
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA), ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 43,4 18,1
Liiketulos* ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa -28,5 -39,3
Liiketulos*, milj. euroa -52,5 -77,2
Nettorahoituskulut, milj. euroa 21,2 23,3
Tulos ennen veroja, ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa -46,4 -64,1
Tulos ennen veroja, milj. euroa -73,7 -100,5
Katsauskauden tulos, ilman kertaluonteisia eriä*, milj. euroa -43,0 -60,3
Katsauskauden tulos, milj. euroa -88,9 -96,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -1,24 -1,34
Henkilöstö, keskimäärin 10 763 12 157
     
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot    
Katsauskauden nettotulos, milj. euroa -175,0 -99,8 
Osakekohtainen nettotulos, laimentamaton, euroa -2,43 -1,39
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 17,2 29,6
Investoinnit, milj. euroa 53,4 53,8
Oma pääoma/osake, euroa 14,53 10,55
Nettovelkaantumisaste, prosenttia 72,1 105,4
Omavaraisuusaste, prosenttia 46,1 39,3
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia -7,6 -4,9


* Liiketulos ei ole vertailukelpoinen, koska vuoden 2014 luvut eivät sisällä kasvaneita poistoja, jotka ovat seurausta kiinteistöjen uudelleenarvostuksesta.   
Venäjän tavarataloliiketoiminta on luokiteltu lopetetuksi liiketoiminnaksi