Stockmannin hiilijalanjälki

Kasvihuonekaasupäästöjen raportointi toimii Stockmann-konsernissa johtamisen työkaluna ja luo pohjan päästövähen­nyskohteiden määrittelylle ja vähennystavoitteiden asettamiselle.

Kehitämme jatkuvasti tapaamme laskea hiilijalanjälkeämme. Stockmannin vuoden 2015 hiilijalanjäljen laskelmat kattavat Stockmann Retail- ja Real Estate -liiketoimintayksiköt, Lindexin sekä konsernin tukitoiminnot kaikissa toimintamaissa lopetettuja tavarataloja ja franchising-toimintaa lukuun ottamatta.

Vuonna 2015 suurimmat päästöt syntyivät ostoenergian, erityisesti sähkön, tuotannosta (scope 2). Välillisiä scope 3 -päästöjä esitellään olennaisilta osilta; merkittävimmät tällaiset päästöt liittyivät jakelukuljetuksiin ja jätteisiin. Raportoidut kokonaispäästöt laskivat kahdeksalla prosentilla. Konsernin päästöt lämmityksestä ja jäähdytyksestä laskivat 21 prosenttia kulutuksen laskun ja päästökertoimen muutoksien vuoksi. Päästöt ostoenergian osalta laskivat yhdeksällä prosen­tilla edellisvuodesta. Useissa Lindex-myymälöissä oli käytössä uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, mikä oli tärkein syy ostoenergian päästöjen laskuun. Logistiikkaan liittyvät päästöt, erityisesti päästöt konsernin sisäisistä jakelukuljetuksista, nousi­vat edelliseen vuoteen verrattuna. Päästöt kylmäaineiden ja liikematkustuksen osalta laskivat. Päästöt jätteiden osalta olivat edellisen vuoden tasolla.

Stockmannin hiilijalanjälkilaskennan toteutti ulkopuolinen taho ja se tehtiin kansainvälisten Greenhouse Gas (GHG) Protocol -raportointiperiaatteiden mukaisesti. Stockmann raportoi hiilijalanjälkensä vuosittain myös kansainvälisessä CDP-kyselyssä.

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2014–2015 (tCO2e)

 

2015

2014

Muutos 2014-2015, %

Kommentit

Suorat päästöt (Scope 1)

1 800

1 900

-5 %

 

Kiinteä poltto

200

100

100 %

 

Kylmäaineet

1 600

1 800

-11 %

Normaalia vaihtelua kylmäaineissa

Ostoenergian epäsuorat päästöt
(Scope 2)

48 900

56 300

- 13 %

Ei merkittäviä muutoksia scope 2 -päästöissä. Lindexin lämmitysenergian kulutus perustuu kuitenkin suurelta osin arvioihin, joten datan luotettavuus on kohtalainen.

Ostettu sähkö

34 400

37 900

-9 %

Pieniä muutoksia kokonaispinta-alassa. Päästöt Lindexin ostamassa uusiutuvassa sähkössä on 0. 

Lämmitys ja jäähdytys

14 500

18 400

- 21 %

Lindexin osuus perustuu suurelta osin arvioihin. Stockmannilla lämmityksen kulutus on pienentynyt.

Muut epäsuorat päästöt

(Scope 3)


22 700


21 700

5 %

 

Ajoneuvot 400 400 0 %  

Jakelukuljetukset

3 900

3 300

18 %

Stockmannilla päästöt ovat vähentyneet johtuen tehokkaammasta logistiikasta ja kuljetusmäärämuutoksista. Lindexin päästöt ovat kasvaneet johtuen kuljetusmäärien muutoksesta.

Tuontirahti 15 200 14 700 3 % Muutos määrässä ja kuljetuksen tyypissä.
Liikematkustus 1 200 1 300 -8 % Muutos johtuu lentomatkustuksen vähentymisestä.

Jätteet

2 000

2 000

0 %

Vuoden 2014 luku on korjattu johtuen laskentavirheestä vuoden 2014 laskennassa.

Yhteensä 73 400 79 900 - 8%  

Vältetyt päästöt

1 700

1 500

13 %

 

(Nettopäästöt) 71 700 78 400 - 9%  

 

SCOPE 1 SCOPE 2 SCOPE 3
Suorat
kasvihuonekaasupäästöt
Ostoenergian epäsuorat
kasvihuonekaasupäästöt
Muut olennaiset epäsuorat
kasvihuonekaasupäästöt
• Oma energiantuotanto
(varavoimakoneet)
• Sähköenergia
• Lämpö- ja jäähdytysenergia
• Tuontirahti (itse hankittu)
• Jakelukuljetukset
• Jätteet
• Kylmäaineet
• Liikematkustus
• Ajoneuvot

Kasvihuonepäästöistä raportointi ei sisällä lopetettuja toimintoja (Venäjän tavaratalot) eikä franchising-toimintoja. Vuonna 2015 Stockmann-konsernin kokonaispäästöt sisältäen lopetetut toiminnot olivat 97 776 tCO2e. Taulukossa olevat luvut on pyöristetty lähimpään sataantuhanteen.