Riskitekijät

Stockmann on altis toimintaympäristöstä, yhtiön omasta toiminnasta ja taloudellisista tekijöistä aiheutuville riskeille.

Yleinen taloustilanne ja koronaviruspandemia vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla konsernin markkina-alueilla. Kuluttajien ostokäyttäytymiseen vaikuttaa myös digitalisaatio, etätyön yleistyminen ja muuttuvat ostotrendit. Myös nopeat ja odottamattomat muutokset markkinoilla voivat vaikuttaa sekä rahoitusmarkkinoiden että kuluttajien käyttäytymiseen. Kuluttajien ostovoimaan ja käyttäytymiseen liittyvät epävarmuustekijät nähdään ensisijaisina riskeinä, jotka voivat vaikuttaa Stockmannin toimintaan vuodesta 2021 lähtien.

Toimintaympäristön epävarmuus voi edelleen vaikuttaa Stockmannin vuokralaisten toimintaan, millä voi olla kielteinen vaikutus vuokratuottoihin.

Normaali vuosittainen kausivaihtelu vaikuttaa Stockmannin liiketoimintaan. Ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti liikevaihdoltaan pieni ja neljäs vuosineljännes tyypillisesti korkeampi. Muodin osuus konsernin liikevaihdosta on noin 80 %. Muotikauppaan liittyvät olennaisesti tuotteiden lyhyt elinkaari ja trendiriippuvuus, myynnin kausiluonteisuus sekä alttius säätilan tavanomaisesta poikkeaville muutoksille. Näillä tekijöillä voi olla vaikutusta konsernin liikevaihtoon ja myyntikatteeseen. Vähittäiskaupan alalla tuotteen arvoketjuun raaka-aineista asiakkaalle kuuluu useita vaiheita, ja ne sisältävät riskejä liittyen ihmisoikeuksien toteutumiseen, hyviin työoloihin ja muihin vaatimuksiin, jotka on määritelty Stockmannin toimintaperiaatteissa (Code of Conduct) ja muissa ohjeistuksissa. Toimitusketjun vastuullinen hallinta ja luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää konsernin brändeille, jotta Stockmann voi säilyttää asiakkaiden luottamuksen.

Tuotantoon ja tarjontaan liittyvät riskit voivat syntyä epätavallisista, koronaviruspandemian tai uuden epidemian kaltaisista tilanteista, jotka johtavat viranomaisten asettamiin rajoituksiin, lakkoihin, poliittiseen epävarmuuteen tai konflikteihin, jotka saattavat pysäyttää tai aiheuttaa viivästyksiä tavaroiden tuotannossa tai toimittamisessa, mikä taas voi vaikuttaa kielteisesti liiketoimintaan.

Konsernin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiikkaan ja tehokkaisiin tavara- ja informaatiovirtoihin. Viiveet ja häiriöt tavara- tai tietoliikenteessä ja logistiikkakumppaneihin liittyvät epävarmuudet voivat haitata liiketoimintaa. Näihin liittyviä operatiivisia riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia varajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan.

Konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen vaikuttavat valuuttakurssien muutokset konsernin raportointivaluutan euron, Ruotsin kruunun, Norjan kruunun, Yhdysvaltojen dollarin ja eräiden muiden valuuttojen välillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan. Konserni ei suojaa tällä hetkellä yritysjärjestelyiden aiheuttamia valuuttakurssiriskejä. Myös korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa liikearvoon.

Konsernilla on rajoitettu kyky järjestää uutta rahoitusta saneerausohjelman toteutuksen aikana. Tällä voi olla vaikutusta maksuvalmiuteen ja taloudelliseen asemaan.

Vaatimusten täyttämättä jättäminen, kiinteistöjen myynnin ja takaisin vuokraamisen epäonnistuminen ja Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelman mukaisen yrityssaneerausvelan takaisinmaksun epäonnistuminen voivat johtaa saneerausmenettelyn päättämiseen tai konkurssiin.

Liiketoiminnan jatkuvuus ja rahoitustilanne

Käteisen kokonaismäärä 31.12.2020 oli 152,5 miljoonaa euroa. Molemmat liiketoimintayksiköt ovat jo toteuttaneet ja jatkavat toimenpiteitä kassatilanteen ja nettokäyttöpääoman parantamiseksi. Saneerausmenettely aiheutti tavarantoimittajien keskuudessa epävarmuutta, mutta liikesuhteet ovat vähitellen normalisoitumassa. Koronaviruksesta johtuvat kustannusrakenteen ja tuotteiden saannin sopeuttamistoimenpiteet aloitettiin toisella vuosineljänneksellä. Saneerausmenettelyn aikana Stockmann Oyj Abp neuvotteli uudelleen kaikkien tavaratalojen ja toimistotilojen vuokrasopimukset. Tästä johtuen nykyisiä vuokrakustannuksia ja myymälöiden kokoja tarkistettiin alaspäin. Nämä toimenpiteet tukevat kassavirtaa.

Käräjäoikeus vahvisti ehdotuksen 9.2.2021. Yrityssaneerausohjelma perustuu Stockmannin tavaratalotoiminnan jatkumiseen, Helsingissä, Tallinnassa ja Riiassa sijaitsevien tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisin vuokraamiseen sekä Lindexin liiketoiminnan jatkumiseen kiinteänä osana Stockmann-konsernia. Kiinteistöjen myynnistä ja takaisinvuokrauksesta saadut varat käytetään pääsääntöisesti vakuudellisen saneerausvelan takaisinmaksuun 31.12.2022 mennessä.

Saneerausohjelmasta on pyritty tekemään joustava muuttamalla osa vakuudettomista veloista yhtiön B-sarjan osakkeiksi tai leikkaamalla velkoja. Puolet hybridilainasta muutetaan omaksi pääomaksi ja loppuosa leikataan. Muusta saneerausvelasta 20 prosenttia muutetaan omaksi pääomaksi tai leikataan.

Vakuudettoman velan jäljelle jäävälle osalle on laadittu yrityssaneerauslain mukainen takaisinmaksuohjelma. Takaisinmaksu alkaa huhtikuussa 2022. Vakuudettoman lainan antajalla on oikeus vaihtaa takaisinmaksuohjelman mukainen maksu yhtiön liikkeeseen laskemaan vakuudelliseen joukkovelkakirjaan, joka maksetaan takaisin bullet-periaatteella viiden (5) vuoden kuluessa liikkeeseenlaskusta.

Stockmann Oyj Abp panttaa Stockmann Sverige Ab:n (SSAB) osakkeet ja saatavat SSAB:ltä joukkovelkakirjalainan vakuudeksi. Vakuudellisen joukkovelkakirjalainan erilainen maturiteettiprofiili tuo joustoa yhtiölle ja saneerausohjelman ensimmäisille vuosille. Ohjelman myötä Stockmann voisi korottaa edellä mainittua vakuudellista joukkovelkakirjalainaa 30 miljoonalla eurolla (tap issue). Tätä korotusta voitaisiin käyttää lyhytaikaisten likviditeettitarpeiden kattamiseen.

Osana saneerausohjelmaa yhtiön A- ja B-osakesarjat yhdistetään yhtiökokouksessa siten, että jokaisella (1) A-osakkeella on oikeus saada 1,1 B-sarjan osaketta. Yhdistäminen parantaa osakkeen likviditeettiä ja yhtiön kykyä saada rahoitusta markkinoilta.

Konserni ei suojaa valuuttakurssien tai korkojen muutoksilta aiheutuvia riskejään tällä hetkellä.
Pitkittyneellä koronavirustilanteella on vaikutus Stockmannin maksuvalmiuteen, taloudelliseen asemaan ja varojen arvoon. Johto ja hallitus arvioivat säännöllisesti tilanteeseen liittyvät operatiiviset ja strategiset riskit.

Ruotsin veroviranomaiset vaativat Stockmannia antamaan vakuuden, joka kattaa 35 miljoonan euron suuruisen veron sekä siihen liittyvän koron. Vaatimus liittyy viranomaisten päätökseen arvioida uudelleen Stockmann Sverige AB:n vuosia 2013–2019 koskeva verotus. Kyseinen lisävero on kokonaisuudessaan kirjattu velaksi konsernitaseessa. Stockmann valitti Ruotsissa tehdystä päätöksestä paikalliseen valitustuomioistuimeen (Kammarrätten i Göteborg).

Veroriidan käsittelyä on lykätty muutoksenhaun johdosta siihen asti, kunnes Euroopan unionin tuomioistuin on toisessa asiassa antanut Ruotsin korkovähennysjärjestelmää koskevan ratkaisun. Euroopan unionin tuomioistuin totesi 20.1.2021, että Ruotsin korkovähennysjärjestelmä on joltain osin unionin oikeuden vastainen. Ruotsin veroviranomainen luopui päätöksen jälkeen verovelkaa koskevasta vakuusvaatimuksesta, ja Stockmann Sverige AB:n verovalituksen myönteinen lopputulos on todennäköinen.