Riskitekijät

Stockmann on altis toimintaympäristöstä, yhtiön omasta toiminnasta ja taloudellisista tekijöistä aiheutuville riskeille.

Yleinen taloustilanne vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla Stockmannin markkina-alueilla. Kuluttajien ostokäyttäytymiseen vaikuttavat myös digitalisaatio, lisääntyvä kilpailu ja muuttuvat kulutustavat. Myös nopeat ja odottamattomat muutokset markkinoilla voivat vaikuttaa sekä rahoitusmarkkinoiden että kuluttajien käyttäytymiseen. Kuluttajien ostovoimaan ja käyttäytymiseen liittyvät epävarmuustekijät nähdään ensisijaisina riskeinä, jotka voivat vaikuttaa Stockmannin toimintaan vuonna 2020.

Heikko toimintaympäristö voi vaikuttaa myös Stockmannin vuokralaisten toimintaan ja tämän myötä sillä voi olla negatiivinen vaikutus vuokratuloihin ja Stockmannin kiinteistöjen vuokrausasteeseen. Näillä tekijöillä, erityisesti jos ne liittyvät kiinteistöjen suurimpiin vuokralaisiin, voi olla vaikutusta kiinteistöjen käypään arvoon.

Stockmannin liiketoimintaan vaikuttavat sesonkivaihtelut vuoden aikana. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto on tyypillisesti matalalla tasolla ja neljännen vuosineljänneksen liikevaihto korkeammalla tasolla. Muodin osuus konsernin liikevaihdosta on noin 80 %.

Tuotteiden lyhyt elinkaari ja riippuvuus trendeistä, muodin kausiluonteisuus ja alttius säätilan tavanomaisesta poikkeaville muutoksille ovat olennainen osa muotikauppaa. Näillä tekijöillä voi olla vaikutusta konsernin liikevaihtoon ja myyntikatteeseen. Vähittäiskaupan alalla tuotteen arvoketjuun raaka-aineista asiakkaalle kuuluu useita vaiheita ja ne sisältävät riskejä liittyen ihmisoikeuksien toteutumiseen, hyviin työoloihin ja muihin vaatimuksiin, jotka on määritelty Stockmannin toimintaperiaatteissa (Code of Conduct) ja muissa ohjeistuksissa. Toimitusketjun vastuullinen hallinta ja luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää konsernin brändeille, jotta Stockmann voi säilyttää asiakkaiden luottamuksen.

Tuotantoon liittyvät riskit voivat johtua epätavallisista tilanteista, kuten epidemian puhkeamisesta, lakoista, poliittisesta epävarmuudesta tai konflikteista, jotka voivat pysäyttää tai aiheuttaa viivästyksiä tuotteiden tuotannossa tai toimittamisessa, mikä puolestaan voi vaikuttaa liiketoimintaan negatiivisesti.

Konsernin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiikkaan ja tehokkaisiin tavara- ja informaatiovirtoihin. Viiveet ja häiriöt tavara- tai tietoliikenteessä ja logistiikkakumppaneihin liittyvät epävarmuudet voivat haitata liiketoimintaa. Näitä operatiivisia riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia varajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Operatiivisia riskejä katetaan myös vakuutuksilla.

Konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen vaikuttavat valuuttakurssien muutokset konsernin raportointivaluutan euron, Ruotsin kruunun, Norjan kruunun, Yhdysvaltojen dollarin ja eräiden muiden valuuttojen välillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan. Konsernin velkojen suuren määrän ja siten korkeiden korkokulujen takia rahoitusriskit, jotka aiheutuvat erityisesti korkotasojen vaihtelusta, sekä jälleenrahoitukseen, rahoitussopimusten kovenanttien rikkomiseen ja maksuvalmiuteen liittyvät riskit voivat vaikuttaa yhtiön taloudelliseen asemaan. Korkotason vaihtelut voivat myös vaikuttaa liikearvoon ja tuottovaatimuksiin, jotka liittyvät konsernin omistamiin kiinteistöihin ja näiden käypiin arvoihin. Rahoitusriskejä hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti.

Liiketoiminnan jatkuvuus, riskit ja rahoitustilanne COVID-19-tilanteessa

Johdon ja hallituksen näkemyksen mukaan Stockmannin liiketoiminta on jatkamiskelpoista ja tervehdytettävissä. Koronaviruksella sekä sen seurauksena annetuilla rajoituksilla on ollut ja tulee olemaan olennainen vaikutus yhtiön asiakasmääriin ja kassavirtaan. Stockmannin velkojat, jotka edustavat yli puolta Stockmann Oyj Abp:n veloista, puolsivat Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneeraushakemusta ja Stockmann jatkaa rakentavaa vuoropuhelua rahoittajiensa kanssa myös saneerausvaiheessa. Yrityssaneeraushakemuksen seurauksena käräjäoikeus määräsi väliaikaisen perintä- ja täytäntöönpanokiellon Stockmann Oyj Abp:lle ja noin 640 miljoonaa euroa konsernin ulkoisista veloista (korolliset lainat, mukaan lukien hybridilaina, jota käsitellään pääomana, ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat) ovat saneerauksen alaisia. Tilanne on aiheuttanut tavarantoimittajien keskuudessa epävarmuutta, mutta johto ennakoi, että liike-suhteet normalisoituvat vähitellen. Koronaviruksesta johtuvat kustannusrakenteen ja tuotteiden saannin sopeuttamistoimenpiteet toteutuvat toisesta vuosineljänneksestä eteenpäin. Nämä toimenpiteet tukevat kassavirtaa.

Stockmannin rahoitusvaroihin 31.3.2020 sisältyy 15,2 miljoonaa euroa realisoitumattomia johdannaisten valuuttakurssivoittoja. Pankit sulkivat kaikki johdannaissopimukset 6.4.2020. Konserni ei suojaa valuuttapositioitaan tällä hetkellä.

Pitkittyneellä koronavirustilanteella on vaikutus Stockmannin maksuvalmiuteen, taloudelliseen asemaan ja varojen arvoon. Johto ja hallitus arvioivat säännöllisesti tilanteeseen liittyvät operatiiviset ja strategiset riskit. Riskejä arvioidaan myös osana meneillään olevaa saneerausmenettelyä.

Stockmann keskustelee Ruotsin veroviranomaisten kanssa mahdollisesta yhteensä 22 miljoonan euron vakuudesta ja korosta liittyen Stockmann Sverige AB:n verokiistaan Ruotsin viran-omaisten uudelleenverotuspäätöksestä vuosille 2013–2017.

Stockmann valmistelee ehdotusta saneerausohjelmaksi. Osana ohjelman valmistelua Stockmann arvioi kiinteistöjensä myynti- ja takaisinvuokrausvaihtoehtoja. Lindexin omistukseen liittyviä strategisia vaihtoehtoja koskeva prosessi on toistaiseksi keskeytetty.