Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

Palkitsemisvaliokuntaan valitaan neljä hallituksen jäsentä vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Valiokunnan toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi. Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Lisäksi toimitusjohtajalla on läsnäolo-oikeus valiokunnan kokouksissa.

Hallitus on vastuussa palkitsemisvaliokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on erityisesti:

  • Stockmannin toimitusjohtajan, ja muiden konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien palkkauksen ja muiden etuuksien valmistelu
  • toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien nimitysasioiden valmistelu ja heidän seuraajiensa kartoittaminen
  • konsernin johtoryhmän kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien kehittäminen

Valiokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Valiokunta raportoi työskentelystään hallitukselle kerran vuodessa.