Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Hallinnointi 2019

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys ja keskeiset periaatteet

Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja muista eduista vuosittain. Ehdotuksen palkkioista valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen jäsenet eivät ole osallisina Stockmannin kannustinjärjestelmissä tai avainhenkilöiden optio-ohjelmissa.
Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää tämän palvelussuhteen ehdoista ja etuuksista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Hallitus nimittää myös muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkoistaan ja etuuksistaan palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella.
Hallitus vahvistaa vuosittain toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille maksettavien kannustepalkkioiden määräytymisperusteet palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Palkkiot määräytyvät konsernin taloudellisten ja strategian toteuttamiseen liittyvien kriteerien pohjalta.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot rahana tai yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenille vuonna 2019 hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.
Tilikauden 2019 aikana maksettiin 21.3.2019 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle kiinteänä palkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 40 000 euroa. 40 % vuosipalkkiosta maksettiin yhtiön osakkeina ja loppuosa rahana. Kokouspalkkiona maksettiin puheenjohtajalle 1  100 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 600 euroa hallituksen kokousta kohti.
Myös hallituksen valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin kokouspalkkio jokaiselta valiokunnan kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan kokouksista maksettiin kokouspalkkiona
1  100 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 800 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 600 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.
Tilikauden 2019 aikana maksettiin hallituksen jäsenille rahapalkkiona yhteensä 309 400 euroa (2018: 300 600) ja osakepalkkioina 66 416 (2018: 36 586) yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeiden arvo oli ostopäivinä 148 000 euroa (2018: 148 000). Palkkioiden arvo oli yhteensä 457 400 euroa (2018: 448 600 euroa).
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 18.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan.

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtajana toimii 19.8.2019 lukien Jari Latvanen.
Yhtiön toimitusjohtajana syyskuusta 2016 toiminut Lauri Veijalainen jätti tehtävänsä 31.3.2019, jonka jälkeen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia toimi toimeenpanevana puheenjohtajana 18.8.2019 asti kunnes Jari Latvanen aloitti yhtiön uutena toimitusjohtajana.
Toimitusjohtaja Lauri Veijalaisella oli kiinteän vuosipalkan lisäksi luontoisetuja sekä taloudellisiin, toiminnallisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu tulospalkkiojärjestelmä.
Tulospalkkion määrä oli enintään 60 % kiinteästä peruspalkasta. Toimitusjohtajalle ei annettu palkkioina osakkeita tai optio-oikeuksia.
Toimitusjohtaja Lauri Veijalaiselle maksettiin vuonna 2019 kiinteää palkkaa 388 700 euroa (2018: 487 894). Rahapalkan osuus oli 379 100 euroa ja luontoisetujen osuus oli 9 600 euroa. Lisäksi hänelle maksettiin pitkän ja lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä tulospalkkiota 265 272 euroa.
Toimeenpanevalle puheenjohtajalle Lauri Ratialle maksettiin 1.4.–18.8.2019 välisenä aikana kiinteää palkkaa 47 516 euroa.
Toimitusjohtaja Jari Latvasen taloudelliset etuudet muodostuvat kiinteästä vuosipalkasta, joka sisältää rahapalkan ja oikeuden autoetuun, sekä pitkän ja lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä. Tulospalkkiot on sidottu taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kalenterivuosi, ja palkkion määrä voi olla enintään 60 % kiinteästä vuosipalkasta.
Toimitusjohtaja Jari Latvaselle maksettiin vuonna 2019 kiinteää palkkaa 161 329 euroa. Rahapalkan osuus oli 157 078 euroa ja luontoisetujen osuus oli 4 251 euroa. Toimitusjohtajalle ei annettu palkkioina osakkeita tai optio-oikeuksia.
Latvasen eläkeikä määräytyy Suomen työeläkelainsäädännön mukaisesti. Eläke kertyy työntekijäin eläkelain mukaisesti. Erillistä vapaaehtoista eläkettä ei makseta.
Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kuukautta, minkä lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu 9 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Muun konsernin johtoryhmän taloudelliset etuudet

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2019 kiinteää palkkaa yhteensä 1 521 853 euroa (2018: 1 987 477 euroa). Rahapalkan osuus oli 1 477 595 euroa ja luontoisetujen osuus 44 258 euroa.
Konsernin johtoryhmän jäsenillä on taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu tulospalkkiojärjestelmä. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kalenterivuosi, ja palkkion määrä voi olla enintään 30 % kiinteästä peruspalkasta. Vuoden 2018 perusteella maksettiin vuonna 2019 tulospalkkioita 239 096 euroa (2018: 132 952 euroa).
Stockmann Oyj Abp:llä ei ole tällä hetkellä voimassa olevia optio-ohjelmia.
Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on kunkin johtajasopimuksesta riippuen 63 tai 65 vuotta. Yhdellä johtoryhmän jäsenellä oli vuoden 2019 lopussa yhtiön ottama erillinen maksuperusteinen eläkevakuutus. Eläkevakuutusten kustannukset vuonna 2019 olivat 85 972 euroa (2018: 56 556).
Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat pääsääntöisesti 6 kuukautta sekä yhtiön että työntekijän puolelta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, johtoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus 3 tai 6 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen sopimuksensa mukaisesti.