Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Hallinnointikatsaus 2015
(Palkka- ja palkkioselvitys löytyy pdf-tiedoston sivuilta 12-14)

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys ja keskeiset periaatteet

Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja muista eduista vuosittain. Ehdotuksen palkkioista valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen jäsenet eivät ole osallisina Stockmannin kannustinjärjestelmissä tai avainhenkilöiden optio-ohjelmissa.

Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää tämän palvelussuhteen ehdoista ja etuuksista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Hallitus nimittää myös muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkoistaan ja etuuksistaan palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Hallitus vahvistaa vuosittain toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille maksettavien kannustepalkkioiden määräytymisperusteet palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Palkkiot määräytyvät konsernin taloudellisten ja strategian toteuttamiseen liittyvien kriteerien pohjalta.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot rahana tai yhtiön osakkeina. Palkkioina saatujen osakkeiden omistusaikaa ei ole rajoitettu.

Tilikauden 2015 aikana maksettiin 19.3.2015 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle kiinteänä palkkiona 76 000 euroa, varapuheenjohtajalle 49 000
euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 38 000 euroa. Noin 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksettiin yhtiön osakkeina ja loppuosa rahana. Kokouspalkkiona maksettiin puheenjohtajalle 1000 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 500 euroa hallituksen kokousta kohti.

Myös hallituksen valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin kokouspalkkio jokaiselta valiokunnan kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan kokouksista maksettiin kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 700 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 500 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.

Tilikauden 2015 aikana maksettiin hallituksen jäsenille rahapalkkioina yhteensä 210 028 euroa (2014: 228 869 euroa) ja osakepalkkioina 30 411 (2014: 16 708) yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeiden arvo oli ostopäivinä 211 872 euroa. Palkkioiden arvo oli yhteensä 421 900 euroa (2014: 415 500 euroa).

Ennen vuotta 2004 hallituksen jäseniksi tulleet henkilöt kuuluvat vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen piiriin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 15.3.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan.

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Päivitetty 12.9.2016:
Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtajana toimii 12.9.2016 lukien Lauri Veijalainen, joka toimi 4.4.2016 alkaen vt. toimitusjohtajana.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalaisen taloudelliset etuudet muodostuvat kiinteästä vuosipalkasta, joka sisältää rahapalkan ja oikeuden autoetuun, sekä pitkän ja lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä. Tulospalkkiot on sidottu taloudellisiin, toiminnallisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kalenterivuosi, ja palkkion määrä voi olla enintään 60 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Pitkän aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi päättyy vuoden 2018 lopussa, ja palkkion määrä voi olla enintään 50 prosenttia vuoden 2018 kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajalle ei ole annettu palkkioina osakkeita tai optio-oikeuksia.

Veijalaisen eläke kertyy ja eläkeikä määräytyy Suomen työeläkelainsäädännön mukaisesti. Irtisanomisaika on 6 kuukautta sekä yhtiön että toimitusjohtajan puolelta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, toimitusjohtaja on lisäksi oikeutettu 9 kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.

Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtajana toimi 10.11.2014-4.4.2016 Per Thelin.

Toimitusjohtaja Per Thelinille maksettiin vuonna 2015 kiinteää palkkaa 430 516 euroa (2014: 61 848 euroa). Rahapalkan osuus oli 420 533 euroa (2014: 60 518 euroa) ja luontoisetujen osuus oli 9 983 euroa (2014: 1  130 euroa). Toimitusjohtajalla oli lisäksi 1.1.2015 alkaen taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkion määrä oli enintään 72 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Toimitusjohtajalle ei annettu palkkioina osakkeita tai optio-oikeuksia. 

Thelinin eläkeikä määräytyi Suomen työeläkelainsäädännön mukaisesti. Eläke kertyi työntekijäin eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen maksuperusteisen eläkevakuutuksen mukaisesti. Vuonna 2015 lisäeläkkeen vakuutusmaksu oli 27 988 euroa (2014: 4 856 euroa).

Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kuukautta, minkä lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu 6 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on 3 kuukautta.

Muun konsernin johtoryhmän taloudelliset etuudet

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2015 kiinteää palkkaa yhteensä 2 306 281 euroa (2014: 2 367 918 euroa). Rahapalkan osuus oli 2 229 312 euroa (2014: 2 301 162 euroa) ja luontoisetujen osuus 76 969 euroa (2014: 66 756 euroa).

Konsernin johtoryhmän jäsenillä on taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkion määrä voi olla enintään 25 prosenttia kiinteästä peruspalkasta (vuonna 2016: 30 prosenttia). Vuoden 2014 tuloskehityksen perusteella ei maksettu tulospalkkioita vuonna 2015 (2014: 0 euroa).

Yhtiökokous päätti 16.3.2010 optio-ohjelmasta, joka on osa johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Osa konsernin johtoryhmän jäsenistä kuuluu Stockmann Oyj Abp:n pitkäaikaisen kannustejärjestelmän Avainhenkilöoptiot 2010 piiriin. Optio-ohjelman ehdot ja johtoryhmän jäsenten ajantasaiset optio- ja osakeomistukset löytyvät yhtiön kotisivuilta stockmanngroup. com.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on kunkin johtajasopimuksesta riippuen 63 tai 65 vuotta. Toimitusjohtajan lisäksi kahdella johtoryhmän jäsenellä oli vuoden 2015 lopussa yhtiön ottama erillinen maksuperusteinen eläkevakuutus. Eläkevakuutusten kustannukset vuonna 2015 olivat muiden kuin toimitusjohtajan osalta 83 670 euroa (2014: 160 554 euroa).

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat pääsääntöisesti 6 kuukautta sekä yhtiön että työntekijän puolelta. Yhdellä johtoryhmän jäsenistä irtisanomisaika on yhtiön puolelta 3 kuukautta ja kahdella työntekijän puolelta 3 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, johtoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus 3 tai 6 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen sopimuksensa mukaisesti.