Palkka- ja palkkioselvitys 2017

Hallinnointi 2017
(Palkka- ja palkkioselvitys löytyy pdf-tiedoston sivuilta 13-15)

Palkitsemisen päätöksenteko-järjestys ja keskeiset periaatteet

Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja muista eduista vuosittain. Ehdotuksen palkkioista valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen jäsenet eivät ole osallisina Stockmannin kannustinjärjestelmissä tai avainhenkilöiden optio-ohjelmissa.

Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää tämän palvelussuhteen ehdoista ja etuuksista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Hallitus nimittää myös muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkoistaan ja etuuksistaan palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Hallitus vahvistaa vuosittain toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille maksettavien kannustepalkkioiden määräytymisperusteet palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Palkkiot määräytyvät konsernin taloudellisten ja strategian toteuttamiseen liittyvien kriteerien pohjalta.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot rahana tai yhtiön osakkeina. Palkkioina saatujen osakkeiden omistusaikaa ei rajoitettu vuonna 2017.

Tilikauden 2017 aikana maksettiin 23.3.2017 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle kiinteänä palkkiona 76 000 euroa, varapuheenjohtajalle 49 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 38 000 euroa. Noin 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksettiin yhtiön osakkeina ja loppuosa rahana. Kokouspalkkiona maksettiin puheenjohtajalle 1 000 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 500 euroa hallituksen kokousta kohti.
Myös hallituksen valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin kokouspalkkio jokaiselta valiokunnan kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan kokouksista maksettiin kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 700 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 500 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.

Tilikauden 2017 aikana maksettiin hallituksen jäsenille osakepalkkioina 30 167 (2016: 34 091) yhtiön B-sarjan osaketta ja rahapalkkiona verojen osuus 211 730 euroa (2016: 221 511 euroa). Osakkeiden arvo oli ostopäivinä 202 270 euroa (2016: 200 489). Palkkioiden arvo oli yhteensä 414 000 euroa (2016: 422 000 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 22.3.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 40 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenille vuonna 2018 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiona hallituksen kokouksista maksetaan 1 100 euroa kokoukselta hallituksen puheenjohtajalle ja 600 euroa kullekin hallituksen jäsenelle. Tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1 100 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 800 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 600 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtajana toimii 12.9.2016 lukien Lauri Veijalainen (vt. toimitusjohtaja 4.4.-12.9.2016).

Toimitusjohtaja Lauri Veijalaisen taloudelliset etuudet muodostuvat kiinteästä vuosipalkasta, joka sisältää rahapalkan ja oikeuden autoetuun, sekä pitkän ja lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä. Tulospalkkiot on sidottu taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kalenterivuosi, ja palkkion määrä voi olla enintään 60 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Pitkän aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi päättyy vuoden 2018 lopussa, ja palkkion määrä voi olla enintään 50 prosenttia vuoden 2018 kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajalle ei ole annettu palkkioina osakkeita tai optio-oikeuksia.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalaiselle maksettiin vuonna 2017 kiinteää palkkaa 486 141 euroa. Rahapalkan osuus oli 474 888 euroa ja luontoisetujen osuus oli 11 253 euroa. Vuoden 2016 perusteella maksettiin vuonna 2017 tulospalkkiota 230 580 euroa.

Veijalaisen eläkeikä määräytyy Suomen työeläkelainsäädännön mukaisesti. Eläke kertyy työntekijäin eläkelain mukaisesti. Erillistä vapaaehtoista eläkettä ei makseta.
Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kuukautta, minkä lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu 9 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Muun konsernin johtoryhmän taloudelliset etuudet

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2017 kiinteää palkkaa yhteensä 2 126 675 euroa (2016: 2 205 297 euroa). Rahapalkan osuus oli 2 053 493 euroa (2016: 1 779 401 euroa) ja luontoisetujen osuus 73 182 euroa (2016: 61 250 euroa).
Konsernin johtoryhmänjäsenillä on taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu tulospalkkiojärjestelmä. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kalenterivuosi, ja palkkion määrä voi olla enintään 30 prosenttia kiinteästä peruspalkasta, paitsi Lindexin toimitusjohtajan osalta enintään 32 prosenttia. Vuoden 2016 perusteella maksettiin vuonna 2017 tulospalkkioita 409 759 euroa (2016: 425 896 euroa). Pitkän aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi päättyy vuoden 2018 lopussa, ja palkkion määrä voi olla enintään 40 prosenttia vuoden 2018 kiinteästä vuosipalkasta.

Stockmann Oyj Abp:llä ei ole tällä hetkellä voimassa olevia optio-ohjelmia.
Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on kunkin johtajasopimuksesta riippuen 63 tai 65 vuotta. Yhdellä johtoryhmän jäsenellä oli vuoden 2017 lopussa yhtiön ottama erillinen maksuperusteinen eläkevakuutus. Eläkevakuutusten kustannukset vuonna 2017 olivat 62 204 euroa (2016: 38 733 euroa).

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat pääsääntöisesti 6 kuukautta sekä yhtiön että työntekijän puolelta. Yhdellä johtoryhmän jäsenistä irtisanomisaika on yhtiön puolelta 3 kuukautta ja kahdella työntekijän puolelta 3 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, johtoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus 3 tai 6 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen sopimuksensa mukaisesti.