Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Hallinnointi 2016
(Palkka- ja palkkioselvitys löytyy pdf-tiedoston sivuilta 13-15)


Palkitsemisen päätöksentekojärjestys ja keskeiset periaatteet

Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja muista eduista vuosittain. Ehdotuksen palkkioista valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen jäsenet eivät ole osallisina Stockmannin kannustinjärjestelmissä tai avainhenkilöiden optio-ohjelmissa.

Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää tämän palvelussuhteen ehdoista ja etuuksista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Hallitus nimittää myös muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkoistaan ja etuuksistaan palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Hallitus vahvistaa vuosittain toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille maksettavien kannustepalkkioiden määräytymisperusteet palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Palkkiot määräytyvät konsernin taloudellisten ja strategian toteuttamiseen liittyvien kriteerien pohjalta.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot rahana tai yhtiön osakkeina. Palkkioina saatujen osakkeiden omistusaikaa ei ole rajoitettu.

Tilikauden 2016 aikana maksettiin 15.3.2016 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle kiinteänä palkkiona 76 000 euroa, varapuheenjohtajalle 49 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 38 000 euroa. Noin 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksettiin yhtiön osakkeina ja loppuosa rahana. Kokouspalkkiona maksettiin puheenjohtajalle 1 000 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 500 euroa hallituksen kokousta kohti.

Myös hallituksen valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin kokouspalkkio jokaiselta valiokunnan kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan kokouksista maksettiin kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 700 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 500 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.

Tilikauden 2016 aikana maksettiin hallituksen jäsenille rahapalkkioina yhteensä 221 511 euroa (2015: 210 028 euroa) ja osakepalkkioina 34 091 (2015: 30 411) yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeiden arvo oli ostopäivinä 200 489 euroa. Palkkioiden arvo oli yhteensä 422 000 euroa (2015: 421 900 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 23.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan.

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtajana toimii 12.9.2016 lukien Lauri Veijalainen (vt. toimitusjohtaja 4.4.-12.9.2016). Yhtiön toimitusjohtajana marraskuusta 2014 toiminut Per Thelin jätti tehtävänsä 4.4.2016.

Toimitusjohtaja Per Thelinillä oli kiinteän vuosipalkan lisäksi luontoisetuja sekä taloudellisiin, toiminnallisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkion määrä oli enintään 72 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Toimitusjohtajalle ei annettu palkkioina osakkeita tai optio-oikeuksia.

Per Thelinille maksettiin vuonna 2016 kiinteää palkkaa 154 412 euroa (2015: 430 516 euroa). Rahapalkan osuus oli 154 412 euroa (2015: 420 533 euroa) ja luontoisetujen osuus oli 3 207 euroa (2015: 9 983 euroa). Lisäksi hänelle maksettiin tulospalkkiota 259 583 euroa (2015: 0 euroa) vuoden 2015 kehityksen perusteella, 65 000 euroa alkuvuoden 2016 perusteella ja työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia 420 000 euroa.

Thelinin eläkeikä määräytyi Suomen työeläkelainsäädännön mukaisesti. Eläke kertyi työntekijäin eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen maksuperusteisen eläkevakuutuksen mukaisesti. Vuonna 2016 lisäeläkkeen vakuutusmaksu oli 20 999 euroa (2015: 27 988 euroa).

Toimitusjohtaja Lauri Veijalaisen taloudelliset etuudet muodostuvat kiinteästä vuosipalkasta, joka sisältää rahapalkan ja oikeuden autoetuun, sekä pitkän ja lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä. Tulospalkkiot on sidottu taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kalenterivuosi, ja palkkion määrä voi olla enintään 60 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Pitkän aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi päättyy vuoden 2018 lopussa, ja palkkion määrä voi olla enintään 50 prosenttia vuoden 2018 kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajalle ei ole annettu palkkioina osakkeita tai optio-oikeuksia. Erillistä allekirjoituspalkkiota ei ollut.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalaiselle maksettiin vuonna 2016 kiinteää palkkaa 333 388 euroa. Rahapalkan osuus oli 332 427 euroa ja luontoisetujen osuus oli 961 euroa.

Veijalaisen eläkeikä määräytyy Suomen työeläkelainsäädännön mukaisesti. Eläke kertyy työntekijäin eläkelain mukaisesti.

Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kuukautta, minkä lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu 9 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Muun konsernin johtoryhmän taloudelliset etuudet

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2016 kiinteää palkkaa yhteensä 2 205 297 euroa (2015: 2 306 281 euroa). Rahapalkan osuus oli 1 718 151 euroa (2015: 2 229 312 euroa) ja luontoisetujen osuus 61 250 euroa (2015: 76 969 euroa).

Konsernin johtoryhmänjäsenillä on taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkion määrä voi olla enintään 30 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Vuoden 2015 perusteella maksettiin vuonna 2016 tulospalkkioita 425 896 euroa (2015: 0 euroa).

Yhtiökokous päätti 16.3.2010 optio-ohjelmasta, joka on osa johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Osa konsernin johtoryhmän jäsenistä kuuluu Stockmann Oyj Abp:n pitkäaikaisen kannustejärjestelmän Avainhenkilöoptiot 2010 piiriin. Osakkeiden merkintä optioilla päättyy 31.3.2017. Optio-ohjelman ehdot löytyvät yhtiön kotisivuilta stockmanngroup.com.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on kunkin johtajasopimuksesta riippuen 63 tai 65 vuotta. Kahdella johtoryhmän jäsenellä oli vuoden 2016 lopussa yhtiön ottama erillinen maksuperusteinen eläkevakuutus. Eläkevakuutusten kustannukset vuonna 2016 olivat 38 733 euroa (2015: 83 670 euroa).

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat pääsääntöisesti 6 kuukautta sekä yhtiön että työntekijän puolelta. Yhdellä johtoryhmän jäsenistä irtisanomisaika on yhtiön puolelta 3 kuukautta ja kahdella työntekijän puolelta 3 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, johtoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus 3 tai 6 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen sopimuksensa mukaisesti.