Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Hallinnointi 2018

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys ja keskeiset periaatteet

Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja muista eduista vuosittain. Ehdotuksen palkkioista valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen jäsenet eivät ole osallisina Stockmannin kannustinjärjestelmissä tai avainhenkilöiden optio-ohjelmissa.

Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää tämän palvelussuhteen ehdoista ja etuuksista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Hallitus nimittää myös muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkoistaan ja etuuksistaan palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Hallitus vahvistaa vuosittain toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille maksettavien kannustepalkkioiden määräytymisperusteet palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Palkkiot määräytyvät konsernin taloudellisten ja strategian toteuttamiseen liittyvien kriteerien pohjalta.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot rahana tai yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenille vuonna 2018 hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Tilikauden 2018 aikana maksettiin 22.3.2018 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle kiinteänä palkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 40 000 euroa. 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksettiin yhtiön osakkeina ja loppuosa rahana. Kokouspalkkiona maksettiin puheenjohtajalle 1 100 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 600 euroa hallituksen kokousta kohti.

Myös hallituksen valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin kokouspalkkio jokaiselta valiokunnan kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan kokouksista maksettiin kokouspalkkiona

1 100 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 800 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 600 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.

Tilikauden 2018 aikana maksettiin hallituksen jäsenille rahapalkkiona yhteensä 300 600 euroa (2017: 225 130) ja osakepalkkioina 36 586 (2017: 30 167) yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeiden arvo oli ostopäivinä 148 000 euroa (2017: 202 270). Palkkioiden arvo oli yhteensä 448 600 euroa (2017: 427 400 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 21.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan.

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtajana toimii 12.9.2016 lukien Lauri Veijalainen (vt. toimitusjohtaja 4.4.-12.9.2016).

Toimitusjohtaja Lauri Veijalaisen taloudelliset etuudet muodostuvat kiinteästä vuosipalkasta, joka sisältää rahapalkan ja oikeuden autoetuun, sekä pitkän ja lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä. Tulospalkkiot on sidottu taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kalenterivuosi, ja palkkion määrä voi olla enintään 60 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Pitkän aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi päättyi vuoden 2018 lopussa, ja palkkion määrä oli enintään 50 prosenttia vuoden 2018 kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajalle ei ole annettu palkkioina osakkeita tai optio-oikeuksia.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalaiselle maksettiin vuonna 2018 kiinteää palkkaa 487 894 euroa (2017: 486 141). Rahapalkan osuus oli 474 888 euroa ja luontoisetujen osuus oli 13 006 euroa. Vuoden 2017 perusteella maksettiin vuonna 2018 tulospalkkiota 68 384 euroa.

Veijalaisen eläkeikä määräytyy Suomen työeläkelainsäädännön mukaisesti. Eläke kertyy työntekijäin eläkelain mukaisesti. Erillistä vapaaehtoista eläkettä ei makseta.

Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kuukautta, minkä lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu 9 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Muun konsernin johtoryhmän taloudelliset etuudet

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2018 kiinteää palkkaa yhteensä 1 987 477 euroa (2017: 2 126 675 euroa). Rahapalkan osuus oli 1 917 139 euroa ja luontoisetujen osuus 70 338 euroa.

Konsernin johtoryhmänjäsenillä on taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu tulospalkkiojärjestelmä. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kalenterivuosi, ja palkkion määrä voi olla enintään 30 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Vuoden 2017 perusteella maksettiin vuonna 2018 tulospalkkioita 132 952 euroa (2017: 409 759 euroa). Pitkän aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi päättyi vuoden 2018 lopussa, ja palkkion määrä oli enintään 40 prosenttia vuoden 2018 kiinteästä vuosipalkasta.

Stockmann Oyj Abp:llä ei ole tällä hetkellä voimassa olevia optio-ohjelmia.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on kunkin johtajasopimuksesta riippuen 63 tai 65 vuotta. Kahdella johtoryhmän jäsenellä oli vuoden 2018 lopussa yhtiön ottama erillinen maksuperusteinen eläkevakuutus. Eläkevakuutusten kustannukset vuonna 2018 olivat 56 556 euroa (2017: 62 204).

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat pääsääntöisesti 6 kuukautta sekä yhtiön että työntekijän puolelta. Yhdellä johtoryhmän jäsenistä irtisanomisaika on sekä yhtiön että työntekijän puolelta 3 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, johtoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus 3 tai 6 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen sopimuksensa mukaisesti.