Olennaisuuden arviointi

Vastuullisuustyömme painottuu toiminnallemme olennaisimpiin osa-alueisiin. Olennaisuuden tarkastelu on jatkuvaa toimintaa.

  • Olemme tunnistaneet viisi olennaista yhteiskuntavastuun teemaa:  asiakkaat, henkilöstö, tuotteet, ympäristö, talous ja hallinnointi.

  • Analyysin pohjana on vuosina 2012-2013 toteutettu laaja sidosryhmäkysely. 

  • Samalla määrittelimme olennaiset yhteiskuntavastuun näkökohdat GRI G4 -raportointiohjeistuksen mukaisesti: yhteensä 31 olennaista näkökohtaa.

  • Yhteiskuntavastuustrategian 2016–2018 valmistelun aikana yhteiskuntavastuun teemoja katsottiin uudelleen ja niitä arvioitiin ja päivitettiin tarpeen mukaan.

Stockmannin olennaisuusanalyysiprosessin vaiheet ja tunnistetut olennaiset näkökohdat

Lindexin oma, jatkuva olennaisuusanalyysi täydentää konsernin olennaisuusanalyysiä, tuoden esiin Lindexin sidosryhmien näkökulmia, huomioiden Lindexin liiketoimintaan liittyvät erityispiirteet.