Tavarantoimittajien ihmisoikeus- ja työolojen arviointi

Merkittävä osa muodin omista merkkituotteista, 96 prosenttia, valmistetaan BSCI:n riskimaiksi luokittelemilla alueilla. Olemme tietoisia, että näissä maissa on riski toimintaperiaatteiden loukkaamiseen ja työskentelemme aktiivisesti varmistaaksemme, että periaatteita noudatetaan. Amnesty Internationalin tunnistamiin tekstiiliteollisuuden riskeihin perustuvassa riskianalyysissämme löytyi viisi riskialuetta suhteessa toimintaperiaatteisiin. 

Riskianalyysi

Johtamisjärjestelmät

Ongelmat johtamisjärjestelmän kanssa voivat johtaa tehtaan toimintojen tai alihankkijoiden heikkoon hallintaan. Taustalla saattaa olla se, ettei kukaan ole vastuussa johtamisjärjestelmästä tai tehtaasta puuttuu tarvittavat sisäiset toimintatavat. Opastamme ja tuemme tehtaita johtamisjärjestelmän parantamisessa. Tehtaanjohtajien kouluttamisessa tavoitteena on auttaa tehdasta hallitsemaan toimintaansa paremmin.

Dokumentaatio

Puutteellinen dokumentaatio on yleinen ongelma. Esimerkiksi kopiot työntekijöiden henkilökorteista, palkkalistat tai muu dokumentaatio voi olla puutteellista. Asianmukaisen dokumentaation puute haittaa toimintaperiaatteiden noudattamisen todentamista, esimerkiksi palkan maksun, työntekijöiden iän ja ylityörajojen noudattamisen suhteen. Jos dokumentaatio on puutteellista, tavarantoimittajan ei katsota noudattavan vaatimuksia. Valistamme tavarantoimittajiamme hyvän dokumentaation tärkeydestä seminaarien ja työpajojen avulla sekä järjestämme koulutusta tehtaiden vastuuhenkilöille.

Ammattiliiton jäsenyys

Ammattiliiton jäsenyys ja kollektiivinen neuvotteluoikeus ovat perusoikeuksia, joita kunnioitamme. Kuitenkin valitettavasti monessa tuotantomaassamme ammattiliitot ovat heikkoja, ja syyt siihen ovat monimutkaisia. Monissa käyttämistämme tehtaista on toimiva henkilöstötoimikunta, jonka kautta työntekijät voivat käydä vuoropuhelua tehtaan johdon kanssa. Nämä toimikunnat eivät kuitenkaan vastaa toimivaa ammattiliittoa, eikä niitä voi pitää liiton korvikkeena. Ensisijaisena tavoitteena onkin, että työntekijöillä olisi mahdollisuus liittyä ammattiliittoon ja osallistua kollektiivisiin neuvotteluihin, mutta ammattiliiton perustaminen on työntekijöiden vastuulla. Stockmannin vastuulla puolestaan on vaatia tavarantoimittajaa varmistamaan, ettei näitä oikeuksia loukata. Tehtaiden työntekijöitä valistetaan heidän oikeuksistaan BSCI:n toimintaperiaatteiden avulla. Nämä toimintaperiaatteet ovat näkyvällä paikalla tehtaissa. Kannustamme tehtaanjohtajia osallistumaan BSCI:n järjestäytymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta käsitteleviin koulutuksiin. 

Palkat ja korvaukset

Palkkojen väärin maksaminen on yleinen ongelma. Toimintaperiaatteiden ja paikallisen lainsäädännön mukaan tavarantoimittajien on maksettava työntekijöilleen vähintään lakisääteistä minimipalkkaa. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä minimipalkka on harvoin riittävä kattamaan työntekijän perustarpeet ja takaamaan myös vapaasti käytettävää tuloa. Mielestämme tehdastyöläisen on pystyttävä elättämään itsensä ansaitsemallaan palkalla. Uskomme, että kansallisen minimipalkan nostaminen on avain yleisen palkkatason nostamiseen, sillä samalla palkat nousevat myös korkeammissa palkkaluokissa. Olemme Bangladeshissa vedonneet maan viranomaisiin minimipalkan nostamiseksi yhdessä muiden yritysten kanssa.

Stockmannilla ei ole omia tehtaita tai tuotantolaitoksia, ja Stockmann on useimmille tavarantoimittajilleen ja heidän tehtailleen pieni ostaja. Siksi emme voi vain omalla päätöksellämme nostaa tehdastyöläisten palkkoja. Esimerkiksi sisäänostohinnan korotus ei ole suoraan yhteydessä tehdastyöntekijöiden palkkoihin, eikä sen voida odottaa hyödyttävän tehdastyöntekijöitä ilman erillisiä todisteita. Kehotamme tavarantoimittajia takaamaan oikeudenmukaisen palkan työntekijöilleen ja parantamaan hyvinvointia erilaisten etuuksien, kuten lastenhoidon, ilmaisen työpaikkaruokailun ja työmatkakuljetusten avulla, sekä terveys- ja talousvalistuksen kautta, jota toteutamme HER-projektin (Health Enables Return) muodossa. Palkka on myös yksi tavarantoimittajan toiminnan arvioinnissa käytettävän tuloskortin mittareista.  Tuloskortissa parhaan pistemäärän saaneet tavarantoimittajat saavat eniten tilauksia.

Teemme töitä palkka-asian eteen BSCI:n kautta, mutta myös ottamalla esimerkkiä muista aloitteista. Seuraamme aktiivisesti riittävästä palkasta käytävää keskustelua, osallistumme pyöreän pöydän neuvotteluihin ja muihin aiheeseen liittyviin aloitteisiin sekä mietimme uusia tapoja lähestyä tätä ongelmaa esimerkiksi vastuullisuusverkosto Fair Labor Associationin ylläpitämän Fair Wage Networkin, Better work -verkoston ja erilaisten neuvottelujen kautta. 

Työajat

Toimintaperiaatteissa määritellyt työajat ylittävä ylityö on yleinen ongelma useimmissa tuotantomaissamme. Ongelmaa on vaikea korjata, sillä sen taustalla on useita syitä. Ensinnäkin tehtaiden työntekijät voivat sanoa haluavansa tehdä ylitöitä ansaitakseen enemmän. On tapauksia, joissa työntekijät työskentelevät kaukana kotoaan, jolloin he saattavat haluta tehdä paljon töitä rajattuna ajanjaksona ja palata sitten kotiin. Toiseksi tehtaan kannalta voi olla tuottoisaa teettää paljon ylitöitä ja siten kasvattaa tuotantoa. Stockmannin toimitusajat muodostavat ylityöriskin siinä missä muidenkin muotiyritysten toimitusajat. Riskin minimoimiseksi tuotantokapasiteetti arvioidaan aina ennen tilausten tekemistä.

Rikkomusten korjaaminen

Ihmisoikeusrikkomustapauksessa teemme yhteistyötä tavarantoimittajan kanssa uhrin tilanteen korjaamiseksi. Tavarantoimittajalta ei tilata lisää tuotteita ennen kuin tilanne on korjattu ja uhri on saanut hyvityksen. Vuosikymmenten varrella on ollut tilanteita, joissa laillista työikää nuorempi lapsi on työskennellyt tuotteitamme valmistavassa tehtaassa. Näiden tapausten varalle meillä on Pelastakaa Lapset ry:n kanssa yhteistyössä kehitetty toimintatapa. Tehtaan vastuulla on korjata tilanne ja maksaa lapselle hyvitystä, niin että tämä voi käydä koulua eikä esimerkiksi siirry toiseen tehtaaseen töihin. Tehtaan johto tapaa lapsen vanhemmat tilanteen ratkaisemiseksi. Jos mahdollista, aikuinen perheenjäsen palkataan lapsen tilalle, jotta perheen taloudellinen tilanne voidaan turvata.