Avainlukuja

Jatkuvat toiminnot

2016

2015

Liikevaihto, milj. euroa

1 303,2

1 434,8

Suhteellinen myyntikate, prosenttia

53,4

50,6

Liiketulos, milj. euroa

17,6

-52,5

Oikaisut liiketulokseen*, milj. euroa

2,6

24,0

Oikaistu liiketulos (EBIT), milj.euroa

20,2

-28,5

Oikaistu liiketulos ennen poistoja (EBITDA), milj.euroa

79,4

43,4

Nettorahoituskulut, milj. euroa

23,1

21,2

Tulos ennen veroja, milj. euroa

-5,5

-73,7

Katsauskauden tulos, milj. euroa

-18,2

-88,9

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

-0,33

-1,24

Henkilöstö, keskimäärin

9 006

10 763

 

 

 

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot

2016

2015

Osakekohtainen nettotulos, laimentamaton, euroa

-0,12

-2,43

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

41,5

17,2

Investoinnit, milj. euroa

44,2

53,4

Oma pääoma/osake, euroa

14,99

14,53

Nettovelkaantumisaste, prosenttia

68,3

72,1

Omavaraisuusaste, prosenttia

48,3

46,1

Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl

72 049

72 049

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia

1,8

-7,6

 

* Liiketulokseen vaikuttavat oikaisut olivat 2,6 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja ne liittyivät pääasiassa ICT-ulkoistuksiin (2015: 24,0 miljoonaa euroa, liittyen Akateemiseen Kirjakauppaan, Seppälään, Oulun tavaratalon sulkemiseen ja muihin uudelleenjärjestelykuluihin). Veroihin ja rahoituskuluihin vaikuttavat oikaisut olivat 9,7 miljoonaa euroa (21,8 miljoonaa euroa).

Stockmann on muuttanut raportoinnissa käyttämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja käytetään kuvaamaan paremmin liiketoiminnan kehitystä ja helpottamaan vertailuja tilikausien välillä. Toisesta vuosineljänneksestä 2016 alkaen aiemmin käytetty termi ”ilman kertaluonteisia eriä” on korvattu termillä ”oikaistu” ja sen seurauksena ”liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä” on korvattu termillä ”oikaistu liiketulos (EBIT)”. Vastaavasti ”oikaistu EBITDA” on laskettu oikaistusta liiketuloksesta ilman poistoja.

Stockmann käyttää termiä ”jatkuvat tuote- ja liiketoiminta-alueet”, mikä viittaa toimintaan, joihin eivät kuulu Venäjän vähittäiskauppaliiketoiminta (Stockmann ja Lindex), Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, lentokenttämyymälä eivätkä tuotealueet, joista Stockmann on luopunut tavarataloissa (elektroniikka, kirjat, urheiluvälineet, lelut ja lemmikkieläintarvikkeet). Vaihtoehtoisina tunnuslukuina käytetään myös myyntikatetta ja suhteellista myyntikatetta. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina.